Polityka prywatności

Spis treści
Artykuł 1. Postanowienia ogólne
Artykuł 2. Dane osobowe Gości
Artykuł 3. Dane osobowe Instytucji – osób fizycznych
Artykuł 4. Dane osobowe osób reprezentujących Instytucje
Artykuł 5. Dane osobowe Użytkowników indywidualnych
Artykuł 6. Przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych
Artykuł 7. Prawa osób, których dane dotyczą
Artykuł 8. Profilowanie i zautomatyzowane decyzje w ramach Platformy Flexi.pl
Artykuł 9. Zmiany Polityki prywatności

Artykuł 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności określa najważniejsze zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników Platformy Flexi.pl.
 2. Administratorem danych osobowych jest okia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-247), przy ul. Winklera 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000336350, posiadająca NIP: 7792363910, zwana dalej „Administratorem”.
 3. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie na adres wskazany w ustępie 1 powyżej lub drogą poczty elektronicznej na adres: [email protected].
 4. Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania przez Administratora danych osobowych następujących osób:
  1. Użytkowników indywidualnych,
  2. Instytucji – osób fizycznych,
  3. Osób reprezentujących Instytucje,
  4. Gości.
 5. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Platformy Flexi.pl są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 6. Administrator dokłada szczególnej staranności w ochronie prywatności wszystkich Użytkowników Platformy Flexi.pl.

Artykuł 2. Dane osobowe Gości

 1. Dane osobowe Gości przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 f) RODO).
 2. Dane osobowe Gości nie są przekazywane do żadnych odbiorców, z wyłączeniem spółki Optimonk będącej dostawcą narzędzia do obsługi okienek popup. Udostępnienie następuje na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są w Polityce plików cookie - https://flexi.pl/polityka-plikow-cookie
 3. Dane Gości nie są przekazywane do państw trzecich.
 4. Dane osobowe Gości będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od ostatniego kontaktu za pośrednictwem Platformy Flexi.pl.
 5. Podanie danych osobowych przez Gościa jest niezbędne do odpowiedzi na pytania Gościa lub reakcji na próbę nawiązania kontaktu z Platformą Flexi.pl przez Gościa.

Artykuł 3. Dane osobowe Instytucji - osób fizycznych

 1. Dane osobowe Instytucji / osób fizycznych są przetwarzane w celu wykonania umowy, której stroną jest Instytucja / osoba fizyczna (art. 6 ust. 1 b) RODO) lub w celu dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 f) RODO), a także na podstawie udzielonej zgody na ich przetwarzanie, w szczególności na ich przekazanie Użytkownikom indywidualnym, Gościom (art. 6 ust. 1 a) RODO).
 2. Dane osobowe Instytucji / osób fizycznych są przekazywane Użytkownikom indywidualnym oraz Gościom, a także dostawcy usług płatności natychmiastowych Przelewy24 jako odrębnemu administratorowi w razie wyboru takiej formy płatności. Dane osobowe Instytucji / osób fizycznych są przekazywane spółce Optimonk będącej dostawcą narzędzia do obsługi okienek popup na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są w Polityce plików cookie - https://flexi.pl/polityka-plikow-cookie.
 3. Dane osobowe Instytucji / osób fizycznych nie są przekazywane do państw trzecich.
 4. Dane osobowe Instytucji / osób fizycznych będą przechowywane przez rok od upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z umów, które zawarli z Administratorem lub 6 miesięcy od dnia likwidacji Profilu Użytkownika na Platformie Flexi.pl.
 5. Podanie danych osobowych Instytucji / osób fizycznych jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania umów zawartych z Administratorem.

Artykuł 4. Dane osobowe osób reprezentujących Instytucje

 1. Dane osobowe osób reprezentujących Instytucje są przetwarzane w celu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 f) RODO), tj. w celu zawarcia i wykonania umowy z Instytucją, a także w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń przeciwko Instytucji, które mogą wyniknąć z umów zawartych z Administratorem.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe osób reprezentujących Instytucje w zakresie imienia i nazwiska, danych kontaktowych.
 3. Dane osobowe osób reprezentujących Instytucje mogą być przekazywane dostawcy usług płatności natychmiastowych Przelewy24 jako odrębnemu administratorowi w razie wyboru takiej formy płatności. Dane osobowe osób reprezentujących Instytucje mogą być przekazywane także spółce Optimonk będącej dostawcą narzędzia do obsługi okienek popup na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są w Polityce plików cookie - https://flexi.pl/polityka-plikow-cookie.
 4. Dane osobowe osób reprezentujących Instytucje nie są przekazywane do państw trzecich.
 5. Dane osobowe osób reprezentujących Instytucje są przechowywane przez okres roku po przedawnieniu roszczeń z umów, przy których zawarciu działała osoba reprezentująca Instytucję.
 6. Dane osobowe osób reprezentujących Instytucje pochodzą od Instytucji lub od tych osób lub z publicznie dostępnych rejestrów przedsiębiorców.

Artykuł 5. Dane osobowe Użytkowników indywidualnych

 1. Dane osobowe Użytkowników indywidualnych są przetwarzane w celu wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik indywidualny (art. 6 ust. 1 b) RODO), lub w celu dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 f) RODO), a także na podstawie udzielonej zgody na ich przetwarzanie, w szczególności na ich przekazanie Instytucji lub Gościom (art. 6 ust. 1 a) RODO).
 2. Dane osobowe Użytkowników indywidualnych są przekazywane Instytucjom lub innym Użytkownikom indywidualnym, a także dostawcy usług płatności natychmiastowych Przelewy24 jako odrębnemu administratorowi w razie wyboru takiej formy płatności. Dane osobowe Użytkowników indywidualnych są przekazywane spółce Optimonk będącej dostawcą narzędzia do obsługi okienek popup na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są w Polityce plików cookie - https://flexi.pl/polityka-plikow-cookie.
 3. Dane osobowe Użytkowników indywidualnych nie są przekazywane do państw trzecich.
 4. Dane osobowe Użytkowników indywidualnych są przetwarzane przez okres roku od upływu terminu przedawnienia roszczeń, które mogą wyniknąć z umów zawartych z Administratorem lub 6 miesięcy od dnia likwidacji Profilu Użytkownika na Platformie Flexi.pl.
 5. Przekazanie danych jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania umów zawartych z Administratorem oraz w celu świadczenia przez Administratora usług agencji pracy.


Artykuł 6. Przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych

 1. Dane osobowe Użytkowników Platformy Flexi.pl mogą być przetwarzane w celach marketingowych na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 a) RODO).
 2. Dane osobowe Użytkownika Platformy Flexi.pl będą przekazywane określonym podmiotom powiązanym za wyraźną zgodą Użytkownika, którego dane dotyczą.
 3. Przekazanie danych osobowych Użytkownika jest niezbędne do otrzymywanie informacji marketingowych i uczestnictwa w akcjach marketingowych. 

Artykuł 7. Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Użytkownicy Platformy Flexi.pl, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 2. Użytkownicy Platformy Flexi.pl, których dane są przetwarzane na podstawie udzielonej przez nich zgody, mają prawo do cofnięcia tej zgody w każdym czasie. 
 3. Skorzystanie z uprawnień, o których mowa w ustępie powyżej, może nastąpić w dowolnej formie, w tym być realizowane poprzez wysłanie na adres e-mail Administratora stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika Platformy Flexi.pl.
 4. Użytkownicy Platformy Flexi.pl mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy obowiązującego prawa. 

Artykuł 8. Profilowanie i zautomatyzowane decyzje w ramach Platformy Flexi.pl

 1. Dane osobowe podane Administratorowi są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 2. Analiza danych osobowych udostępnionych Administratorowi polega na dopasowaniu wyświetlanych ofert pracy/aktywności i zatrudnienia/zajęcia Użytkownikowi Platformy Flexi.pl.
 3. Analiza danych osobowych udostępnionych Administratorowi do celów marketingowych może także polegać na dopasowaniu treści marketingowych do potrzeb Użytkownika Platformy Flexi.pl.
 4. Prezentowanie Użytkownikowi Platformy Flexi.pl określonych ofert lub treści marketingowych nie wywołuje wobec Użytkownika żadnych skutków prawnych, ani w żaden inny sposób nie wpływa istotnie na sytuację Użytkownika Platformy Flexi.pl. Otrzymane rekomendacje są tylko i wyłącznie propozycjami, które Administrator uważa za potencjalnie interesujące dla Użytkownika Platformy Flexi.pl.
 5. W przypadku skorzystania przez Użytkownika indywidualnego z usługi udostępnienia profilu zawodowego na Platformie Flexi.pl, Administrator dopasowuje i porównuje dane Użytkownika indywidualnego zawarte w profilu zawodowym do oczekiwań Instytucji lub Użytkowników indywidualnych publikujących oferty dotyczące zatrudnienia, aby udostępnić profil zawodowy danego Użytkownika indywidualnego podmiotowi, który opublikował ofertę dotyczącą zatrudnienia (profilowanie).
 6. Udostępnienie profilu zawodowego obejmuje informacje Użytkownika indywidualnego o sobie.
 7. Instytucja lub Użytkownik indywidualny, którzy opublikowali ofertę dotyczącą zatrudnienia, mają możliwość zaproszenia Użytkownika indywidualnego, który skorzystał z usługi udostępniania profilu zawodowego, do aplikowania na ofertę dotyczącą zatrudnienia w ramach Platformy Flexi.pl.
 8. Skorzystanie z usługi udostępnienia profilu zawodowego może prowadzić do podejmowania automatycznych decyzji wpływających na sytuację Użytkowników indywidualnych, korzystających z usługi. Takimi decyzjami mogą być rekomendacje dla Instytucji lub Użytkowników indywidualnych, którzy opublikowali oferty dotyczące zatrudnienia, oraz dla Użytkowników indywidualnych, będących kandydatami, które to rekomendacje mogą oddziaływać na procesy rekrutacyjne. Prawdopodobnymi skutkami korzystania z usługi udostępnienia profilu zawodowego są zwiększanie możliwości znalezienia odpowiedniej oferty dotyczącej zatrudnienia lub odpowiedniego kandydata. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji jest niezbędne do prawidłowego wykonania usługi udostępnienia profilu zawodowego, zgodnie z umową zawartą w oparciu o Regulamin korzystania z Platformy Flexi.pl. Usługa udostępnienia profilu zawodowego jest zamawiana przez Użytkownika Platformy Flexi.pl dobrowolnie.

Artykuł 9. Zmiany Polityki prywatności

O każdej zmianie Polityki prywatności Administrator zawiadomi Użytkowników Platformy Flexi.pl elektronicznie na adres e-mail podane przez Użytkowników.