Regulamin korzystania z platformy Flexi.pl

§1. [Postanowienia ogólne]

 1. Niniejszy dokument stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną („Regulamin”). Regulamin ten jest udostępniany w każdej chwili i nieodpłatnie.
 2. Regulamin określa zasady korzystania z internetowej Platformy Flexi.pl, której celem jest aktywizacja społeczna, zawodowa oraz rozwój osobisty osób, które ukończyły 50 i więcej lat.
 3. Operatorem Platformy Flexi.pl i administratorem danych osobowych jest okia sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-247), przy ul. Winklera 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000336350, posiadająca NIP: 7792363910. Kontakt z Operatorem jest możliwy poprzez pocztę elektroniczną pod adresem: [email protected].
 4. Część usług świadczonych za pośrednictwem portalu Flexi.pl. stanowi pośrednictwo pracy w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i w zakresie tych usług okia sp. z o.o. działa jako agencja zatrudnienia wpisana do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia pod numerem 25650.

§2. [Definicje]

Użyte w Regulaminie terminy posiadają następujące znaczenie:

 1. Platforma Flexi.pl /administrowany przez Operatora serwis internetowy publikujący treści adresowane do Użytkowników i dostępny w domenie flexi.pl, a także w ramach innych potencjalnych kanałów dostępu, np. serwisów partnerskich.
 2. Operator / podmiot wskazany w § 1 ust. 3 który administruje oraz świadczy usługi drogą elektroniczną w ramach Platformy Flexi.pl.
 3. Użytkownik / podmiot korzystający z Platformy Flexi.pl jako Użytkownik indywidualny, Instytucja lub Gość.
 4. Użytkownik indywidualny / posiada znaczenie nadane w § 3 ust. 1 lit. a.
 5. Gość / posiada znaczenie nadane w § 3 ust. 1 lit. c.
 6. Instytucja / posiada znaczenie nadane w § 3 ust. 1 lit. b.
 7. Ogłoszenia / informacje skierowane do Użytkowników, publikowane przez Instytucje lub Użytkowników indywidualnych w ramach Platformy Flexi.pl.
 8. Rejestracja / proces utworzenia Profilu Użytkownika w ramach Platformy Flexi.pl.
 9. Profil Użytkownika (konto) / zbiór danych powiązanych z danym Użytkownikiem, obejmujący informacje podane przez Użytkownika w toku Rejestracji oraz informacje o jego aktywności w ramach Platformy Flexi.pl.
 10. Cennik / lista usług świadczonych odpłatnie w ramach Platformy Flexi.pl, stanowiąca Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 11. Pakiety / opis usług dla Instytucji prowadzących działalność gospodarczą w ramach Platformy Flexi.pl stanowiący Załącznik nr 3 do Regulaminu.
 12. Oferta dotycząca zatrudnienia (oferta pracy) / Ogłoszenie, które pośrednio lub bezpośrednio wskazuje propozycję uczestniczenia w procesie rekrutacji zmierzającym do zawarcia umowy o pracę lub innej formy zatrudnienia.
 13. Baner Partner miesiąca / moduł prezentujący bezpośrednio Użytkownika indywidualnego lub Instytucję na stronie głównej Flexi.pl, zawierający logo identyfikujący Użytkownika indywidualnego lub Instytucję, dedykowane tło, treść doprecyzowującą oraz przycisk kierujący do odpowiedniej, ustalonej strony docelowej.

§3. [Użytkownicy]

 1. Użytkownikami Platformy Flexi.pl mogą być:
  1. osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, ukończyły co najmniej 18 rok życia i dokonały rejestracji Profilu Użytkownika („Użytkownik indywidualny”);
  2. osoby fizyczne, osoby prawne bądź jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które organizują lub prowadzą działalność adresowaną do Użytkowników indywidualnych oraz dokonują rejestracji Profilu Użytkownika jako „instytucja” w celu dokonywania publikacji Ogłoszeń („Instytucja”);
  3. osoby, które korzystają z Platformy Flexi.pl, w szczególności przeglądają treści, ale nie dokonały Rejestracji („Gość”).
 2. W ramach Platformy Flexi.pl Użytkownicy mogą korzystać z funkcjonalności i usług opisanych w Załącznikach do Regulaminu.
 3. Osoba działająca w ramach Platformy Flexi.pl w imieniu i na rzecz Instytucji będącej osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, powinna być należycie upoważniona do takiego działania.

§4. [Warunki korzystania]

 1. W celu pełnego korzystania z funkcjonalności Platformy Flexi.pl Użytkownicy powinni dokonać Rejestracji, w wyniku której otrzymają dostęp do Profilu Użytkownika / odpowiednio dla Użytkownika indywidualnego albo Instytucji. Rejestracja wykonywana jest poprzez wypełnienie stosownego formularza elektronicznego dostępnego w Platformie Flexi.pl, zgodnie z wyświetlanymi w procesie Rejestracji wskazaniami.
 2. Użytkownik zapewnia, że dane podawane w procesie Rejestracji oraz w toku korzystania z Platformy Flexi.pl są prawdziwe, właściwe i aktualne oraz że jest on uprawniony do korzystania z tych danych. Użytkownik zobowiązuje się do aktualizacji danych w razie ich zmiany.
 3. Do korzystania z Platformy Flexi.pl w pełnym zakresie wymagane jest:
  1. posiadanie adresu i dostępu do poczty elektronicznej (e-mail);
  2. posiadanie urządzenia połączonego z siecią Internet, poprzez aktywne połączenie pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTPS;
  3. prawidłowo zainstalowaną i skonfigurowaną, aktualną przeglądarkę internetową obsługującą standard HTML5, np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, Internet Explorer;
  4. włączoną obsługę JavaScript oraz plików cookie (zwykle domyślnie włączone w przeglądarce);
  5. w przypadku urządzeń mobilnych: oryginalny system Android w wersji nie mniej niż 5.0 lub oryginalny system iOS w wersji nie mniej niż 10.0.
 4. Użytkownicy nie mogą korzystać z Platformy Flexi.pl w celu publikowania:
  1. adresów stron internetowych lub odnośników do innych serwisów internetowych, o ile nie zostało to wyraźnie dopuszczone przez Regulamin lub wskazanie Operatora,
  2. treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd,
  3. treści naruszających prawo lub dobre obyczaje, w tym treści zniesławiających lub stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji,
  4. wulgaryzmów, treści obscenicznych i pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami,
  5. danych osób, które nie wyraziły na to zgody,
  6. treści naruszających prawa podmiotów trzecich, w tym prawa własności intelektualnej, dobra osobiste, w tym dobre imię, renomę innych Użytkowników lub osób trzecich.
 5. Goście mogą samodzielnie korzystać z Platformy Flexi.pl jedynie w celu przeglądania treści. Goście nie są uprawnieni do agregowania lub dalszego przetwarzania danych zgromadzonych w ramach Platformy Flexi.pl w sposób inny niż wprost wynikający z publikacji, w szczególności w celu promowania lub adresowania produktów lub usług innych niż Platforma Flexi.pl.
 6. Operator ponosi odpowiedzialność za treści publikowane w ramach Platformy Flexi.pl na zasadach określonych w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przepisach szczegółowych wobec tej ustawy.
 7. Publikacja Ogłoszenia następuje po wypełnieniu odpowiedniego formularza bezpośrednio na Platformie Flexi.pl lub z wykorzystaniem e-Recruiter lub HRlink, wyboru usług dodatkowych, a w przypadku Instytucji prowadzących działalność gospodarczą / uiszczeniu opłaty za Ogłoszenie, stosownie do Cennika.
 8. Korzystanie z Platformy Flexi.pl wiąże się z ryzykami typowymi dla ryzyk związanych z korzystaniem z publicznych sieci teleinformatycznych (Internetu), w szczególności zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, a także ataki hakerskie. W związku z udostępnianiem danych osobowych, pomimo dbałości o ich bezpieczeństwo, istnieje ryzyko ich przetwarzania przez osoby trzecie w sposób niezgodny z zamierzeniem osób, których dane dotyczą.
 9. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania hasła dostępu do Profilu Użytkownika w tajemnicy i zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem osobom trzecim. Użytkownik niezwłocznie poinformuje Operatora w razie powzięcia wiadomości o pozyskaniu danych dostępu do Profilu Użytkownika przez niepowołane osoby trzecie i w miarę możliwości dokona niezwłocznej ich zmiany.
 10. W celu zminimalizowania ryzyka Użytkownik powinien korzystać wyłącznie z oryginalnych i aktualnych wersji oprogramowania, stosować programy antywirusowe, antyspamowe oraz inne narzędzia zwiększające bezpieczeństwo w sieci, unikać otwierania wiadomości oraz załączników do nich, jeżeli ich pochodzenie nie jest znane bądź pewne (nie należy otwierać wiadomości od nieznanych adresatów), zapoznawać się z treścią przesyłanych alertów dotyczących pojawiających się zagrożeń.

§5. [Odpłatność]

 1. Usługi przeglądania zawartości Platformy Flexi.pl, rejestracji i prowadzenia Profilu Użytkownika są świadczone bezpłatnie. Publikowanie Ogłoszeń oraz pozostałe usługi mogą być odpłatne w przypadkach i na zasadach określonych w Cenniku. W zakresie działalności jako agencja zatrudnienia Operator nie pobiera opłat od osób, dla których poszukuje się zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub którym udziela się pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia.
 2. Wszystkie ceny podawane na platformie Flexi.pl lub w Cenniku, są cenami za Ogłoszenia dla Instytucji prowadzących działalność gospodarczą i są cenami netto (nie zawierają podatek od towarów i usług, tj. VAT) wyrażonymi w złotych polskich (PLN).
 3. Instytucja prowadząca działalność gospodarczą dokonuje płatności za Ogłoszenie, na podstawie Cennika, za pośrednictwem płatności natychmiastowych Przelewy24, zgodnie z regulaminem serwisu Przelewy24 stanowiącym Załącznik nr 6 do Regulaminu, lub przelewem tradycyjnym na rachunek prowadzony w Santander Bank S.A.:
  1. numer rachunku: 52 1090 1346 0000 0001 4712 0429
  2. IBAN: PL52109013460000000147120429
  3. SWIFT: WBKPPLPP
 4. W przypadku przelewów tradycyjnych, Instytucja prowadząca działalność gospodarczą zobowiązana jest dokonać zapłaty w terminie 2 dni roboczych od dnia potwierdzenia przez Operatora przyjęcia zamówienia dotyczącego Ogłoszenia. Potwierdzenie zostanie wysłane przez Operatora do Instytucji prowadzącej działalność gospodarczą na adres e-mail przez nią wskazany. Ogłoszenie zostanie opublikowane w terminie 3 dni roboczych od dnia wpływu zapłaty za Ogłoszenie na rachunek Operatora. W przypadku braku płatności w powyższym terminie, zamówienie będzie uznane za anulowane.
 5. Płatności za usługi będą dokonywane na podstawie potwierdzenia przez Operatora przyjęcia zamówienia dotyczącego Ogłoszenia.
 6. Instytucja prowadząca działalność gospodarczą jest odpowiedzialna za poprawność danych koniecznych do wystawienia faktury VAT.
 7. Domyślną formą udostępniania Instytucji prowadzącej działalność faktur VAT jest forma elektroniczna. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na udostępnianie faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług poprzez wysłanie jej na adres e-mail wskazany przez Instytucję prowadzącą działalność gospodarczą.
 8. Operator na warunkach określonych w Regulaminie udostępnia Instytucji prowadzącej działalność gospodarczą faktury VAT w formie elektronicznej, gwarantując autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktur VAT, w szczególności poprzez zapisanie ich w formacie pliku .pdf oraz wysłanie ich do Użytkownika na adres e-mail wskazany przez użytkownika. Użytkownik otrzymujący faktury VAT przesyłane (udostępniane) w formie elektronicznej zobowiązany jest do ich przechowywania we własnym zakresie.
 9. Na wyraźną prośbę Instytucji prowadzącej działalność gospodarczą, zgłoszoną na [email protected], faktura w formie papierowej będzie wysyłana do tej Instytucji.

§6. [Umowa o świadczeniu usługi]

 1. Podstawą świadczenia usług przez Operatora w ramach Platformy Flexi.pl jest zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o treści określonej Regulaminem.
 2. Umowa o świadczenie usługi prowadzenia Profilu Użytkownika zostaje zawarta na czas nieoznaczony z chwilą skutecznego dokonania Rejestracji.
 3. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi prowadzenia Profilu Użytkownika w każdym czasie. W celu wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi Profilu Użytkownika Użytkownik potwierdza odpowiednią opcję w panelu Profilu Użytkownika albo wysyła na adres e-mail: [email protected] albo adres Operatora oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Rozwiązanie umowy staje się skuteczne od chwili jego dokonania (na przyszłość), co oznacza, że uiszczone przez Użytkownika płatności tytułem usług odpłatnych nie będą podlegać zwrotowi.
 4. Uprawnienie Użytkownika do usunięcia Profilu Użytkownika pozostaje bez wpływu na prawo odstąpienia lub wypowiedzenia umowy, przewidzianych przepisami prawa oraz Regulaminem.
 5. Operator, zgodnie z procedurą określoną w Regulaminie, zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia korzystania z Profilu Użytkownika (zawieszenie wykonywania umowy o świadczenie usługi Profilu Użytkownika) lub usunięcia Profilu Użytkownika (rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Profilu Użytkownika) w przypadku, gdy podane w nim dane nie będą spełniały wymogów określonych w Regulaminie bądź będą wykorzystywane niezgodnie z Regulaminem.
 6. Użytkownicy będący konsumentami albo osobami fizycznymi zawierającymi umowę nie związaną bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, mogą odstąpić od umowy o świadczenie usług prowadzenia Profilu Użytkownika w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia rejestracji Profilu Użytkownika. Prawo do odstąpienia nie przysługuje w przypadku wcześniejszego opublikowania Ogłoszenia, odpowiedzi na Ogłoszenie lub udostępnienia swojego profilu zawodowego zgodnie z Załącznikiem do Regulaminu.

§7. [Prawa własności przemysłowej]

 1. Treści publikowane w ramach Platformy Flexi.pl, w tym w szczególności Ogłoszenia, niezależnie od ich formy, tj. materiały tekstowe, graficzne oraz wideo, są przedmiotem ochrony praw własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego oraz praw własności przemysłowej, Operatora Platformy Flexi.pl, Instytucji lub osób trzecich. Zabrania się jakiegokolwiek wykorzystywania tych treści bez zgody uprawnionych. Zabrania się jakiegokolwiek agregowania i przetwarzania danych oraz innych informacji dostępnych w Platformie Flexi.pl w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabrania się również wykorzystywania oznaczeń Platformy Flexi.pl oraz Operatora, w tym charakterystycznych elementów grafiki bez zgody Operatora.
 2. Każda osoba dokonująca publikacji jakichkolwiek treści w ramach Platformy Flexi.pl, powinna kierować się poszanowaniem obowiązującego prawa oraz dobrych obyczajów. Powinna być ponadto autorem treści bądź posiadać należyte umocowanie do publikowania treści cudzych.
 3. Z chwilą publikacji treści na Platformie Flexi.pl, osoba publikująca udziela niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i nieodpłatnej licencji na utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie całości lub dowolnego fragmentu tych treści, w szczególności Ogłoszenia, w celu jego wyświetlania w ramach Platformy Flexi.pl, a także u partnerów Operatora, za pośrednictwem których prowadzona jest promocja Platformy Flexi.pl, a także w dowolnym miejscu za pośrednictwem sieci Internet, w tym w wyszukiwarkach internetowych (np. Google), portalach społecznościowych (np. Facebook, LinkedIn). Udzielenie licencji jest konieczne dla pełnego korzystania z Platformy Flexi.pl. Ze względu na specyfikę Internetu Operator nie ma pełnej kontroli nad rozpowszechnianiem treści publikowanych lub udostępnianych Użytkownikom i nie przyjmuje odpowiedzialności w tym zakresie za osoby trzecie, w szczególności w przypadku kopiowania i rozpowszechniania przez takie osoby na stronach internetowych i portalach niezwiązanych z Operatorem.

§8. [Dane osobowe]

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do kontaktu z Użytkownikami oraz zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usługi Profilu Użytkownika.
 2. Operator jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i opublikowanej w ramach platformy Flexi.pl / Polityki prywatności [https://flexi.pl/polityka-prywatnosci]. Przetwarzanie danych osobowych następuje w celach związanych z odbieraniem i przesyłaniem wiadomości do Użytkowników, zawarciem i wykonywaniem umowy o świadczenie usługi Profilu Użytkownika, dochodzeniem i obroną praw wynikających z tej umowy, oraz w celach analitycznych i statystycznych.
 3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia oraz przenoszenia, a także prawo żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. Użytkownik ma również prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Operator zapewnia stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych Użytkownika, w szczególności przed nieautoryzowanym ujawnieniem, przypadkową utratą oraz modyfikacją danych osobowych.
 5. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownik może kontaktować się z Operatorem za pomocą poczty elektronicznej na adres: [email protected].

§9. [Niedozwolone działania Użytkowników]

 1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Platformy Flexi.pl zgodnie z jej przeznaczeniem, w granicach prawa i dobrych obyczajów obowiązujących społeczeństwo informacyjne, z poszanowaniem praw i dóbr innych osób. W szczególności, Użytkownik zobowiązuje się do:
  1. niepodejmowania działań, które mogłyby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Platformy Flexi.pl, w tym do nieingerowania w zawartość Platformy Flexi.pl, Profilu Użytkownika lub Profili innych Użytkowników, czy też w elementy informatyczne Platformy Flexi.pl;
  2. niepodejmowania działań bezprawnych, w tym przesyłania do Użytkowników lub publikowania z wykorzystaniem funkcjonalności Platformy Flexi.pl treści zmierzających do naruszenia lub naruszających przepisy prawa, prawa osób trzecich, dobra osobiste, a także treści o charakterze dyskryminującym lub rasistowskim;
  3. niewprowadzania Operatora lub osób korzystających z Platformy Flexi.pl w błąd, np. poprzez podawanie nieprawdziwych informacji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia albo zatajenie istotnych informacji;
  4. powstrzymywania się od działania w złej wierze, nadużywania funkcjonalności Platformy Flexi.pl lub innego korzystania z Platformy Flexi.pl niezgodnego z jej przeznaczeniem określonym Regulaminem.
 2. Użytkownik ma możliwość zgłoszenia Operatorowi treści bezprawnych lub sprzecznych z Regulaminem, rozpowszechnianych z wykorzystaniem Platformy Flexi.pl. Zgłaszający powinien podać dane umożliwiające Operatorowi dokonanie weryfikacji sprzeczności treści z prawem lub Regulaminem, w tym w szczególności podać link do Ogłoszenia, wyjaśnić powody, dla których uznaje daną treść za bezprawną lub sprzeczną z Regulaminem oraz jeśli jest to uzasadnione charakterem zgłoszenia - dane kontaktowe i rolę zgłaszającego.
 3. W razie uzyskania wiarygodnego zgłoszenia o tym, że treść przesyłana czy publikowana z wykorzystaniem funkcjonalności Platformy Flexi.pl ma bezprawny charakter lub narusza postanowienia Regulaminu, Operator może niezwłocznie uniemożliwić (zablokować) dostęp do danej treści, w tym w szczególności Ogłoszenie. W przypadku zablokowania, treść nie będzie widoczna ani dostępna dla Użytkowników.
 4. Użytkownik ma możliwość zakwestionowania decyzji w przedmiocie uniemożliwienia dostępu do treści przesyłanej czy publikowanej przez niego z wykorzystaniem funkcjonalności Platformy Flexi.pl, poprzez złożenie sprzeciwu od przekazania przez Operatora informacji o nieudostępnianiu danej treści na zasadach regulujących postępowanie reklamacyjne. W przypadku uznania sprzeciwu za zasadny lub w razie niebudzącego wątpliwości ustania okoliczności uzasadniających bezprawność lub sprzeczność z Regulaminem danej treści:
  1. zablokowana treść zostaje przywrócona, poprzez jej udostępnienie w postaci kopii roboczej Ogłoszenia lub wiadomości dostępnej na Koncie. Użytkownik będzie mógł podjąć decyzję o jej publikacji; albo
  2. jeżeli Ogłoszenie było odpłatne, pobrana wcześniej opłata związana z danym Ogłoszeniem będzie zaliczana na poczet ponownego zamieszczenia Ogłoszenia.
 5. Operator uprawniony jest do usunięcia Ogłoszenia lub zawieszenia świadczenia usług Profilu Użytkownika, jeśli zaistniało podejrzenie, że za pośrednictwem Ogłoszenia lub Profilu Użytkownika mogło lub może dojść do działań zagrażających zgodności z Regulaminem lub bezpieczeństwu innych Użytkowników, jak również w przypadku, w którym Ogłoszenie szkodzi wizerunkowi Operatora.
 6. W razie naruszenia prawa z wykorzystaniem Platformy Flexi.pl, a także poważnego lub mniejszej wagi, ale wielokrotnego (co najmniej dwukrotnego) naruszenia postanowień Regulaminu, w szczególności w razie powtarzających się prób publikowania lub rozpowszechniania nielegalnych treści przez danego Użytkownika lub różnych Użytkowników działających wspólnie i w porozumieniu, w tym z wykorzystaniem różnych Profili Użytkownika, Operator może, z zachowaniem zasad proporcjonalności i poszanowania wolności obrotu, zawiesić świadczenie usług na rzecz Użytkownika, z uwzględnieniem poniższych zasad:
  1. zawieszenie świadczenia usług Profilu Użytkownika oznacza czasowe wstrzymania jego funkcjonalności. Użytkownik, którego Profil Użytkownika został zawieszony, traci możliwość aktywnego korzystania z Platformy Flexi.pl, co oznacza, że nie może wysyłać lub publikować treści. Użytkownik może jednak przeglądać treści opublikowane na Platformie Flexi.pl;
  2. zawieszenie świadczenia usług Profilu Użytkownika oznacza utratę przez Użytkownika możliwości zalogowania się do Profilu Użytkownika.
 7. Użytkownik zostanie poinformowany w razie zablokowania dostępu do danej treści, najpóźniej z chwilą, gdy zablokowanie takie stanie się skuteczne, w formie wiadomości e-mail, ze wskazaniem zablokowanej treści oraz podstaw wynikających z Regulaminu i powodów decyzji o zablokowaniu.

§10. [Postępowanie reklamacyjne]

 1. W razie wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości dotyczących działania Platformy Flexi.pl, w tym poszczególnych usług mających charakter techniczny Użytkownik powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z Operatorem wysyłając wiadomość na adres: [email protected], podając dane niezbędne do identyfikacji danego problemu.
 2. Operator dokłada wszelkich starań, aby świadczone usługi były jak najwyższej jakości. Niezależnie od powyższego Użytkownik ma prawo do nieodpłatnego złożenia reklamacji dotyczącej niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Operatora usług świadczonych na podstawie Regulaminu.
 3. Reklamację można złożyć wysyłając wiadomość na adres: [email protected] lub pisemnie na adres: okia sp. z o.o., ul. Winklera 14, 60-247 Poznań.
 4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres email Użytkownika przypisany do Profilu Użytkownika, wskazanie Ogłoszenia, okoliczności uzasadniające reklamację, a także żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje nie pozwalają na rozpoznanie reklamacji, Operator zwróci się do Użytkownika o wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości lub podanie dodatkowych informacji, o ile będzie to niezbędne dla rozpoznania reklamacji przez Operatora, wskazując precyzyjnie takie wątpliwości lub wymagane informacje.
 6. Operator rozpoznaje reklamację w terminie do 30 dni od daty otrzymania kompletnej reklamacji. Odpowiedź Operatora w sprawie reklamacji jest wysyłana pocztą elektroniczną na adres email przypisany do Profilu Użytkownika, chyba, że Użytkownik zażąda w treści reklamacji przesłania odpowiedzi pocztą na adres korespondencyjny wskazany w treści reklamacji.
 7. Dla uniknięcia wątpliwości, wniesienie lub niewniesienie skutecznego sprzeciwu w sytuacjach określonych Regulaminem pozostaje bez wpływu na prawo Użytkownika do wniesienia reklamacji zgodnie z Regulaminem.

§11.[Skarga]

 1. Skarga przysługuje Użytkownikowi w następujących przypadkach:
  1. rzekomego niewywiązywania się przez Operatora z obowiązków wynikających z Regulaminu oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego;
  2. trudności technologicznych, dotyczących funkcjonowania Platformy Flexi.pl i wpływających na możliwość korzystania przez Użytkownika oferowanych za jej pośrednictwem usług;
  3. podejmowanych przez Operatora działań w ramach Platformy Flexi.pl, które wpływają na sytuację Użytkownika;
  4. zablokowania wybranej treści publikowanej lub przesłanej przez Użytkownika, odmowy publikacji Ogłoszenia lub zawieszenia usług Profilu Użytkownika zgodnie z Regulaminem.
 2. Skargę można złożyć wysyłając ją na adres: [email protected]. Do skargi Użytkownik powinien w miarę możliwości podać dane lub informacje umożliwiające Operatorowi dokonanie weryfikacji skargi, w tym w szczególności odniesienie do określonej treści będącej przedmiotem skargi, wyjaśnienie powodów, dla których nie uznaje danej treści za bezprawną lub sprzeczną z Regulaminem oraz wedle jego wyboru, dane kontaktowe.
 3. Do skargi znajdują odpowiednie zastosowanie postanowienia dotyczące postępowania reklamacyjnego.

§12. [Pozasądowe rozstrzyganie sporów]

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów konsumenckich zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.
 2. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, http://polubowne.uokik.gov.pl/rejestr,5,pl.html.
 3. Użytkownik niebędący konsumentem ma możliwość wnioskowania o skorzystanie z mediacji celem rozwiązania sporów powstałych między Operatorem a danym Użytkownikiem w związku ze świadczonymi przez Operatora usługami, w tym sporów dotyczących kwestii mogących być przedmiotem skargi, o której mowa w § 11 Regulaminu. Operator jest gotowy podjąć próbę osiągnięcia porozumienia w zakresie takich sporów za pośrednictwem mediatorów współpracujących z Wielkopolskim Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, zgodnie ze stosowanym przez Centrum regulaminem mediacji. Mediacja jest odpłatna, przy czym Operator ponosi rozsądną część całkowitych kosztów mediacji zgodnie z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w § 11 ust. 1 litera a Regulaminu. Użytkownik zachowuje pełną swobodę zaproponowania innego mediatora, z pomocą którego jest gotów podjąć mediacje. Możliwość skorzystania z mediacji jest dobrowolna. Operator zastrzega sobie prawo odmowy udziału w mediacji.

§13. [Zmiany Regulaminu]

 1. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w przypadku:
  1. konieczności dostosowania do zmian przepisów prawa lub obowiązków nałożonych przez organy państwa;
  2. zmiany Cennika lub Polityki prywatności;
  3. podyktowanym względami bezpieczeństwa, zapobiegania nadużyciom, poprawą ochrony prywatności Użytkowników,
  4. zmiany technologicznej lub funkcjonalnej w celu usprawnienia działania Platformy Flexi.pl;
  5. zmiany w zakresie lub sposobie świadczonych usług;
  6. zmian redakcyjnych.
 2. O każdorazowej zmianie Regulaminu, za wyjątkiem zmian dokonywanych w Cenniku,  Operator poinformuje Użytkownika posiadającego Profil Użytkownika przesyłając na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej stosowną informację wraz z pouczeniem o prawie rozwiązania umowy o świadczenie usług prowadzenia Profilu Użytkownika z zachowaniem 15-dniowego okresu wypowiedzenia. Użytkownik będzie mógł się zapoznać z tą informacją także przy pierwszym logowaniu, licząc od chwili wejścia w życie zmian. Dodatkowo usługodawca zamieści treść nowego Regulaminu na stronie: https://flexi.pl/regulamin.
 3. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Operatora nie krótszym niż 15 dni od momentu powiadomienia Użytkowników o zmianach i udostępnienia im zmienionej treści Regulaminu.
 4. W okresie wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 2, obowiązuje Regulamin w dotychczasowym kształcie.

§14. [Postanowienia końcowe]

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się Politykę prywatności oraz Politykę plików cookie.
 2. Regulamin w aktualnym kształcie ma zastosowanie od dnia 23.08.2023 r.

Załączniki

 1. Zakres i opis świadczonych usług,
 2. Cennik obowiązujący od 23.08.2023 r. (dostępny na stronach: https://flexi.pl/cennik-ogloszen/dla-firm),
 3. Pakiety dla Instytucji prowadzących działalność gospodarczą,
 4. Regulamin publikacji,
 5. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy zawartej z Operatorem przy wykorzystaniu platformy Flexi.pl wraz z wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy z Operatorem,
 6. Regulamin dokonywania płatności w Serwisie Przelewy24.

Załącznik nr 1 / Zakres i opis świadczonych usług

§1. [Usługi dla Użytkowników indywidualnych]

W ramach Platformy Flexi.pl Użytkownicy indywidualni mogą korzystać z następujących funkcjonalności i usług:

 1. zapoznawanie się z opublikowanymi treściami;
 2. zarejestrowanie i posiadanie Profilu Użytkownika;
 3. publikowanie Ogłoszenia;
 4. Publikowane ogłoszenia jest możliwe w dwóch formach do wyboru, tj.:
  1. Sylwetka zawodowa - informacja o swoich umiejętnościach, doświadczeniu zawodowym w ramach opcji „Pokaż siebie” lub
  2. Ogłoszenie drobne - informacja o świadczonych usługach lub prowadzonej działalności zawodowej, lub zarobkowej w ramach opcji „Pokaż siebie”
 5. składanie aplikacji w odpowiedzi na Oferty dotyczące zatrudnienia;
 6. udostępnianie swojego profilu zawodowego Użytkownikom, którzy zamieścili Oferty dotyczące zatrudnienia, poprzez dopasowanie i porównanie profilu zawodowego do Ofert dotyczących zatrudnienia w ramach opcji „Sugerowany kandydat”;
 7. dokonywanie zgłoszeń w odpowiedzi na Ogłoszenia wskazane w pkt. c i d powyżej;
 8. ułatwiony dostęp do wybranych przez Użytkownika Ogłoszeń po zaznaczeniu ich jako ogłoszeń obserwowanych;
 9. dokonywanie zgłoszeń i zamówień baneru Partner miesiąca;
 10. usługi dodatkowe.

§2. [Usługi dla Instytucji]

W ramach Platformy Flexi.pl Instytucje mogą korzystać z następujących funkcjonalności i usług:

 1. zapoznawanie się z opublikowanymi treściami;
 2. zarejestrowanie i posiadanie Profilu Użytkownika;
 3. dokonywanie zamówień i publikowanie Ogłoszenia;
 4. dokonywanie zgłoszeń w odpowiedzi na Ogłoszenia w ramach opcji „Pokaż siebie”;
 5. usługa „Sugerowany kandydat” obejmująca wskazywanie potencjalnych kandydatów istniejących w bazie Platformy Flexi.pl, spełniających kryteria rekrutacji określonych w Ogłoszeniu;
 6. dokonywanie zgłoszeń i zamówień baneru Partner miesiąca;
 7. usługi dodatkowe.

§3. [Typy Ogłoszeń i usługi dodatkowe]

 1. Ogłoszenie może dotyczyć:
  1. stałego zatrudnienia lub stałego stosunku zlecenia,
  2. pracy dorywczej,
  3. jednorazowego zlecenia,
  4. organizacji wydarzeń bezpłatnych albo wydarzeń płatnych,
  5. sprzedaży towarów lub usług,
  6. wolontariatu.
 2. W związku z publikacją Ogłoszeń Operator oferuje Instytucjom działalność gospodarczą możliwość skorzystania z następujących usług dodatkowych na ustalonych indywidualnie zasadach, w tym w szczególności opisanych w Załączniku nr 3 / Pakiety:
  1. pomoc opiekuna, którego zadaniem jest techniczne wsparcie w zamieszczeniu Ogłoszenia,
  2. wyróżnianie Ogłoszenia wśród innych Ogłoszeń poprzez zastosowanie większej czcionki oraz dodanie odpowiedniego obramowania,
  3. pozycjonowanie Ogłoszenia jako „Oferta Premium” na głównej stronie Platformy Flexi.pl,
  4. zamieszczenie Ogłoszenia w Newsletterze wysyłanym 2 razy w miesiącu do wszystkich kontaktów zgromadzonych w programie do wysyłki e-mailingowej, tj. Redlink, przy czym każdy kontakt został pozyskany poprzez zapisanie się za pomocą strony internetowej https://flexi.pl/newsletter,
  5. wdrażanie strategii SoMe, tj. strategii komunikacji w mediach społecznościowych, polegającej na promowaniu Ogłoszenia w mediach społecznościowych: Facebook oraz LinkedIn,
  6. artykuł sponsorowany obejmujący promocję Ogłoszenia lub Instytucji,
  7. zamieszczenie logo na banerze będącym jednym z elementów slidera na głównej stronie Platformy Flexi.pl,
  8. zamieszczenie logo na banerze Partner miesiąca.
 3. Operator może udostępnić Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej umieszczone na innej niż Platforma Flexi.pl stronie internetowej. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść takiego Ogłoszenia oraz sposób i zasady aplikowania.

§4. [Publikacja Ogłoszeń]

 1. Operator umożliwia Instytucji oraz Użytkownikowi indywidualnemu publikację Ogłoszenia w Platformie Flexi.pl. Publikacja Ogłoszenia następuje po wypełnieniu odpowiedniego formularza bezpośrednio na Platformie Flexi.pl lub z wykorzystaniem e-Recruiter lub HRlink, wyboru usług dodatkowych, a w przypadku Instytucji / uiszczeniu opłaty za Ogłoszenie, stosownie do Cennika. Ogłoszenie jest dostępne dla wszystkich Użytkowników.
 2. Treść Ogłoszenia powinna być zgodna z prawdą, jednoznaczna i zrozumiała oraz spełniać wymogi techniczne określone przez Operatora. Użytkownik zachowuje swobodę określenia treści Ogłoszenia w granicach prawa i z zachowaniem następujących wymogów:
  1. Ogłoszenie sporządzone zostanie w języku polskim lub w języku ukraińskim, lub w języku angielskim;
  2. treść Ogłoszenia powinna zawierać jasny, dokładny i kompletny opis, zawierający zgodne z prawdą i niewprowadzające w błąd informacje;
  3. w przypadku wskazywania wydarzeń odpłatnych, Użytkownik wskaże cenę łączną w złotych polskich do zapłaty (uwzględniającą wszelkie koszty i podatki);
  4. jedno Ogłoszenie może dotyczyć jednego wydarzenia lub oferty, a to samo wydarzenie lub oferta może być w danym czasie objęte tylko jednym Ogłoszeniem.
 3. Publikacja Ogłoszenia inicjowana jest poprzez:
  1. a. wypełnienie formularza Ogłoszenia bezpośrednio na Platformie Flexi.pl lub z wykorzystaniem e-Recruiter lub HRlink;
  2. b. dokonanie płatności w odniesieniu do Ogłoszeń płatnych publikowanych przez Instytucje prowadzące działalność gospodarczą, zgodnie z Cennikiem.
 4. Publikacja Ogłoszenia na Platformie Flexi.pl rozpoczyna się po przekazaniu do publikacji przez Instytucję lub Użytkownika indywidualnego, a w przypadku Ogłoszeń płatnych (Instytucji prowadzącej działalność gospodarczą), w terminie 2 dni roboczych po zaksięgowaniu opłaty. Operator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgodności Ogłoszenia z Regulaminem i wstrzymania do tego czasu jego publikacji, przy czym każdorazowo takie wstrzymanie nie może trwać dłużej niż 3 dni robocze. Operator odmawia publikacji Ogłoszenia w razie jego niezgodności z Regulaminem.
 5. Publikacja może trwać odpowiednio przez 7, 14, 21, 30, 60 i 90 dni, jednakże okres ten może ulec skróceniu w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
  1. a. Ogłoszenie straciło aktualność;
  2. b. Ogłoszenie nie jest zgodne z Regulaminem lub przepisami prawa lub wystąpiły przesłanki do jego usunięcia wynikające z przepisów prawa lub Regulaminu;
  3. c. Użytkownik zmienił lub usunął Ogłoszenie;
  4. d. Użytkownik przestał być Instytucją lub Użytkownikiem indywidualnym w rozumieniu Regulaminu.
 6. Instytucja lub Użytkownik indywidualny może modyfikować treść publikowanego Ogłoszenia i jego niektóre parametry, przy czym wprowadzenie modyfikacji przez Instytucję lub Użytkownika indywidualnego powoduje ponowne przekazanie Ogłoszenia do Operatora w celu moderacji. Nie dotyczy to Ogłoszeń dotyczących wydarzeń i wolontariatu. Instytucja lub Użytkownik indywidualny może również zadecydować o usunięciu Ogłoszenia. Operator uprawniony jest do edytowania lub usunięcia Ogłoszenia w przypadku treści niezgodnych z Regulaminem. W przypadku powzięcia przez Operatora informacji o wystąpieniu okoliczności wskazanych w ust. 5 a, b lub d Operator jest uprawniony do usunięcia Ogłoszenia na zasadach określonych w Regulaminie.
 7. Ogłoszenia prezentowane są chronologicznie, w ten sposób, że Ogłoszenie utworzone później prezentowane jest nad Ogłoszeniem wcześniejszym. Powyższe nie dotyczy Ogłoszeń promowanych („Wyróżnione Ogłoszenia”), na zasadach określonych w Pakietach i Cenniku, które mogą ukazywać się nad innymi Ogłoszeniami niezależnie od chronologii.
 8. Wraz z Ogłoszeniem udostępniany będzie formularz umożliwiający Użytkownikom indywidualnym (a w określonych w Regulaminie przypadkach także Instytucjom) skontaktowanie się z podmiotem publikującym Ogłoszenie i przesłanie mu wiadomości. W treści Ogłoszenia można wskazywać dane kontaktowe wyłącznie za wyraźną zgodą Operatora. Ogłoszenia nie pochodzące od Użytkowników, ale z innych, dostępnych baz ogłoszeń, będą zawierały dane kontaktowe, natomiast nie będą umożliwiały przesyłania wiadomości bezpośrednio poprzez Platformę Flexi.pl.
 9. W przypadku problemów technicznych, które uniemożliwiają samodzielną publikację Ogłoszenia przez Użytkownika, w oparciu o formularz, o którym mowa w ust. 8 powyżej, Operator może na wniosek Użytkownika zamieścić Ogłoszenie w imieniu Użytkownika o treści przesłanej przez Użytkownika pocztą elektroniczną. Tak opublikowane Ogłoszenie traktowane jest jak Ogłoszenie Użytkownika.

§5. [Publikacja informacji o sobie]

 1. a. W formie: Sylwetka zawodowa Operator umożliwia Użytkownikowi indywidualnemu publikację swoich danych, w tym wizerunku, informacji o swoich umiejętnościach, doświadczeniu zawodowym w ramach Ogłoszenia / „Pokaż siebie” w Platformie Flexi.pl lub
  b. W formie: Ogłoszenie drobne Operator umożliwia Użytkownikowi indywidualnemu publikację swoich danych, w tym wizerunku, informacji o świadczonych usługach lub prowadzonej działalności zawodowej lub zarobkowej w ramach Ogłoszenia / „Pokaż siebie” w Platformie Flexi.pl.
 2. Publikacja Ogłoszenia / „Pokaż siebie” może być Ogłoszeniem standardowym albo Ogłoszeniem powiązanym z dodatkowymi funkcjonalnościami.
 3. Publikacja Ogłoszenia / „Pokaż siebie” inicjowana jest przez Użytkownika indywidualnego poprzez wypełnienie formularza i potwierdzenie publikacji.
 4. Treść informacji powinna być zgodna z prawdą, jednoznaczna i zrozumiała. Użytkownik indywidualny zachowuje swobodę określenia treści informacji w granicach prawa i z zachowaniem następujących wymogów:
  1. a. informacje sporządzone zostaną w języku polskim lub języku ukraińskim;
  2. b. treść informacji powinna zawierać jasny, dokładny i kompletny opis, zawierający zgodne z prawdą i niewprowadzające w błąd informacje;
  3. c. Użytkownik wybierze właściwą kategorię tematyczną informacji.
  4. d. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii tematycznej informacji zgodnie z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów oraz zgodnie z wymaganiami wskazanymi w § 9 ust. 1 Regulaminu platformy Flexi.pl
 5. Publikacja informacji na Platformie Flexi.pl rozpoczyna się po przekazaniu jej do publikacji. Operator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgodności informacji z Regulaminem i wstrzymania do tego czasu chwili rozpoczęcia publikacji, przy czym każdorazowo wstrzymanie takie nie może trwać dłużej niż 3 dni robocze.
 6. Publikacja trwa przez czas nieokreślony, nie dłużej jednak niż do wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
  1. publikacja nie jest zgodna z Regulaminem lub przepisami prawa lub wystąpiły przesłanki do jej usunięcia wynikające z przepisów prawa lub Regulaminu;
  2. Użytkownik indywidualny, który opublikował informację, zmienił ją lub usunął;
  3. Użytkownik indywidualny przestał być Użytkownikiem indywidualnym w rozumieniu Regulaminu.
 7. Użytkownik indywidualny może modyfikować treść publikowanych informacji i ich niektórych parametrów oraz usunąć publikację. Operator uprawniony jest do edytowania lub usunięcia publikacji w przypadku treści niezgodnych z prawem lub Regulaminem. W przypadku powzięcia przez Operatora informacji o wystąpieniu okoliczności wskazanych w ust. 6 lit. a lub c Operator jest uprawniony do usunięcia publikacji na zasadach określonych w Regulaminie.
 8. Informacje o Użytkownikach indywidualnych prezentowane są chronologicznie, w ten sposób, że publikacje utworzone później prezentowane są nad publikacjami wcześniejszymi. Powyższe nie dotyczy publikacji wyróżnionych, na zasadach określonych w Cenniku, które mogą ukazywać się nad innymi publikacjami niezależnie od chronologii.

§6. [Składanie aplikacji i zgłoszeń]

 1. Użytkownik indywidualny może:
  1. składać aplikacje w odpowiedzi na Ogłoszenia, w tym, zgłaszać swój udział w odpowiedzi na Ogłoszenia dotyczące wydarzeń lub wolontariatu, oferty dotyczące zatrudnienia, zgłaszać zainteresowanie w odpowiedzi na informacje innych Użytkowników indywidualnych w formie: Sylwetka Zawodowa - informacja o swoich umiejętnościach, doświadczeniu zawodowym w ramach opcji „Pokaż siebie” lub w formie Ogłoszenie drobne - informacja o świadczonych usługach lub prowadzonej działalności zawodowej, lub zarobkowej w ramach opcji „Pokaż siebie”.
  2. wypełnić profil zawodowy, pobrać dokument CV wygenerowany w oparciu o informacje podane w profilu zawodowym lub przesyłać wygenerowany dokument CV do Użytkownika, który zamieścił ofertę dotyczącą zatrudnienia,
  3. udostępniać swój profil zawodowy Użytkownikowi, który zamieścił ofertę dotyczącą zatrudnienia w ramach opcji „Sugerowany kandydat”.
 2. Usługa udostępnienia profilu zawodowego polega na dopasowaniu i porównaniu danych Użytkownika indywidualnego zawartych w profilu zawodowym do oczekiwań zawartych w ofertach dotyczących zatrudnienia w celu automatycznego przekazania części informacji o Użytkowniku indywidualnym podanych w profilu zawodowym do Użytkownika, który zamieścił ofertę dotyczącą zatrudnienia. Udostępnienie profilu zawodowego obejmuje informację o sobie, imię, poziom zdobytej edukacji, stanowiska i staż pracy / bez nazw pracodawców, umiejętności, w tym odbyte kursy i znajomość języków obcych. Użytkownik, który zamieścił Ofertę dotyczącą zatrudnienia ma możliwość zaproszenia Użytkownika indywidualnego, który skorzystał z usługi udostępniania profilu zawodowego, do aplikowania na Ofertę dotyczącą zatrudnienia. Użytkownik indywidualny otrzyma komunikat o zaproszeniu i będzie mógł aplikować na Ofertę dotyczącą zatrudnienia.
 3. Najlepsze efekty dopasowania Użytkownik indywidualny uzyska przy podaniu prawdziwych i pełnych informacji do celów rekrutacyjnych.
 4. Warunkiem uruchomienia usługi udostępnienia profilu zawodowego jest jej oznaczenie przez Użytkownika indywidualnego w ramach profilu zawodowego.
 5. Każda z czynności Użytkownika indywidualnego skutkująca aplikowaniem lub zgłoszeniem w odpowiedzi na Ogłoszenia stanowi zgodę Użytkownika indywidualnego na przekazanie odpowiednio dokumentu CV lub innych danych osobowych Instytucji lub Użytkownikowi indywidualnemu. Od momentu przekazania danych osobowych do innego Użytkownika, w sytuacjach określonych przepisami o ochronie danych osobowych, staje się on odrębnym od Operatora administratorem tych danych osobowych na cele związane z treścią zamieszczonego Ogłoszenia.
 6. Operator będzie utrzymywał w ramach Profilu Użytkownika przypisanego do Użytkownika, który zamieścił Ofertę dotyczącą zatrudnienia, komunikację i dokumenty CV związane z prowadzoną rekrutacją przez 4 miesiące licząc od chwili otrzymania komunikacji lub dokumentów CV. Starsza komunikacja lub dokumenty CV nie będą dostępne w Profilu Użytkownika po wskazanym terminie.
 7. Treść dokumentu CV, profilu zawodowego oraz zgłoszeń dostarcza Użytkownik indywidualny, który odpowiada za zawartość, w szczególności za prawidłowość oraz legalność zawartych w nich danych.
 8. Operator nie odpowiada za treść Ogłoszeń oraz publikacji Użytkowników. Operator nie odpowiada za przebieg rekrutacji, wydarzeń, wolontariatu i innych czynności wynikających z Ogłoszeń lub innych publikacji.

§7. [Dokonywanie zgłoszeń i zamówień baneru Partner miesiąca]:

 1. W ramach Platformy Flexi.pl Instytucje i Użytkownicy indywidualni mogą korzystać z usługi i funkcjonalności baner Partner miesiąca:
 2. zamówienie wymaga skontaktowania się z Operatorem pod numerem telefonu: 885 858 793 lub poprzez formularz kontaktowy, lub na adres: [email protected] celem zgłoszenia chęci zamówienia usługi baner Partner miesiąca.
 3. Usługa jest wyceniana indywidualnie przez Operatora.
 4. Czas trwania usługi jest ustalany indywidualnie.
 5. Użytkownik indywidualny lub Instytucja przekazuje do Operatora platformy Flexi.pl materiały (logo, tło baneru, treść doprecyzowującą oraz przycisk kierujący do odpowiedniej, ustalonej strony docelowej) celem udostępnienia na banerze Partner miesiąca. Obligatoryjnie Użytkownik indywidualny lub Instytucja przekazuje logo Operatorowi. W przypadku nieprzesłania tła Operator przypisuje generyczne tło, którym dysponuje do logo, przesłanego przez Użytkownika indywidualnego lub Instytucje. Wymagania techniczne baneru Partner miesiąca - wymiary do tła: desktop: 2500 x 520 px.; mobile: 1392 x 1322 px. Logo - szerokość: 600 px. Przesłane grafiki powinny mieć format PNG lub JPG. Liczba znaków treści doprecyzowującej udostępnionej na banerze max.: 100 zzs.
 6. Użytkownik indywidualny lub Instytucja może dokonać zamówienia w ramach dodatkowych możliwości ekspozycji baneru Partner miesiąca, którymi dysponuje Operator. Wyceniane indywidualnie możliwości, to:
  a.a. wysyłka krótkiej informacji o ogłoszeniu w cyklicznym newsletterze wraz z bezpośrednią możliwością przejścia do szczegółów ogłoszenia;
  b.b promocja w social mediach (Facebook i LinkedIn), tj. jedna publikacja postu na każdym z kanałów;
 7. Operator zastrzega sobie prawo do modyfikacji przesłanych materiałów w kwestiach technicznych nienaruszających kwestii wizerunkowych.
 8. Operator ma prawo odmówić realizacji usługi w postaci baneru Partner miesiąca w przypadku udostępnienia treści naruszających standardy życia społecznego, a także w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do legalności działalności.

Załącznik nr 2 - Cennik obowiązujący od 23.08.2023.

Załącznik nr 3 - Pakiety dla Instytucji prowadzących działalność gospodarczą

Oferta dotycząca zatrudnienia (oferta pracy):

* ogłoszenie widoczne na samej górze podstrony z ofertami pracy, duże zdjęcie lub logo, otoczone niebieską ramką

** promowanie w formie krótkiej informacji o ofercie pracy wraz z logo ogłoszeniodawcy, na stronie głównej, w kategorii „Oferta Premium”, przez 7 dni (od daty publikacji),

*** link do cennika: https://flexi.pl/cennik-ogloszen/dla-firm

Oferta dotycząca produktu lub usługi (Aktywność 50+):

* ogłoszenie widoczne na samej górze podstrony z ogłoszeniami Aktywność 50+, duże zdjęcie lub logo, otoczone niebieską ramką

** promowanie w formie krótkiej informacji o ofercie wraz ze zdjęciem lub logo ogłoszeniodawcy, na stronie głównej, w kategorii „Oferta Premium”, przez 7 dni (od daty publikacji),

*** link do cennika:  https://flexi.pl/cennik-ogloszen/dla-firm

          
Oferta baneru Partner miesiąca (Aktywność 50+):

Załącznik nr 4 / Regulamin publikacji

§1. [Definicja Autora]
Operator Platformy Flexi.pl dopuszcza możliwość publikacji utworów przez osoby trzecie [dalej jako: „Autorów”]. Celem dokonania publikacji na Platformie Flexi.pl, Autor musi dokonać rejestracji Profilu Użytkownika, stając się jednocześnie Użytkownikiem indywidualnym w rozumieniu Regulaminu korzystania z Platformy Flexi.pl. Publikacja utworów nie będzie powodować obowiązku zapłaty wynagrodzenia lub opłaty licencyjnej Autorowi, ani opłaty za publikację na rzecz Operatora.

§2. [Rodzaj utworów publikowanych]

 1. Utwory, które Autor może opublikować na Platformie Flexi.pl, mogą obejmować, w szczególności:
  1. fragmenty artykułów;
  2. fragmenty blogów;
  3. wpisy na LinkedIn;
  4. posty z portalu społecznościowego Facebook.
 2. Do publikacji utworu Autora może być załączone zdjęcie, logo lub grafika w innej postaci.

§3. [Procedura zgłaszania materiałów oraz zamieszczania publikacji na Platformie Flexi.pl]

 1. Autor może zgłosić utwór celem publikacji na Platformie Flexi.pl poprzez wypełnienie formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: https://flexi.pl/kontakt („Formularz”).
 2. Za pomocą Formularza Autor jest zobowiązany podać następujące dane:
  1. imię i nazwisko;
  2. adres e-mail;
  3. tytuł;
  4. treść wiadomości obejmującą, w szczególności, informacje dotyczące utworu, który ma zostać opublikowany na Platformie Flexi.pl;
  5. załącznik obejmujący utwór.
 3. Wysyłając wiadomość dotyczącą publikacji utworu za pomocą Formularza, Autor jednocześnie wyraża zgodę na jego nieodpłatną publikację na Platformie Flexi.pl.
 4. Wszelkie decyzje oraz uzgodnienia w przedmiocie publikacji utworu na Platformie Flexi.pl, w szczególności dotyczące:
  1. treści publikacji;
  2. formy i sposobu publikacji;
  3. terminu zamieszczenia oraz okresu dostępności publikacji na Platformie Flexi.pl;
  4. wyboru tytułu, podtytułów lub tagów publikacji podejmowane będą w drodze bezpośredniego kontaktu pomiędzy Operatorem Platformy Flexi.pl a Autorem.
 5. Po dokonaniu przez Operatora Platformy Flexi.pl wszelkich uzgodnień w przedmiocie publikacji utworu, w szczególności tych, o których mowa w ust. 4 powyżej, Operator dokona publikacji utworu na Platformie Flexi.pl w sekcji „Aktywność 50+”, „Baza Wiedzy” lub „Strefa Wiedzy”.

§4. [Dostosowanie publikacji utworu do Platformy Flexi.pl]
Operator Platformy Flexi.pl rezerwuje sobie prawo do wykorzystania całości lub części utworu w ramach dostosowania utworu do publikacji zgodnej z Regulaminem korzystania z Platformy Flexi.pl. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do utworu, Operator Platformy Flexi.pl podejmie kontakt z Autorem w celu wprowadzenia niezbędnych zmian.

§5. [Prawa własności intelektualnej]

 1. Autor udziela Operatorowi Platformy Flexi.pl nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do wykorzystywania i rozpowszechniania utworu wraz z prawami zależnymi na wszelkich polach eksploatacji, w szczególności w zakresie rozpowszechniania utworu lub jego przeróbki w Internecie, w tym w mediach społecznościowych za pośrednictwem LinkedIn i Facebook. Powyższa licencja nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.
 2. Publikując utwór na Platformie Flexi.pl Operator wskazuje źródło publikacji oraz jej autora lub autorów.
 3. Autor, korzystając z usługi Operatora Platformy Flexi.pl w celu publikacji utworu, jednocześnie zapewnia, że:
  1. jest wyłącznym podmiotem uprawnionym do praw wynikających z utworu będącego przedmiotem publikacji,
  2. utwór nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, praw zależnych, praw osobistych, w tym prawa do ochrony wizerunku,
  3. prawa wynikające z utworu, w szczególności prawa autorskie, nie są obciążone prawami oraz roszczeniami osób trzecich,
  4. nie są mu znane okoliczności, na skutek których publikacja utworu naruszałaby prawa osób trzecich,
  5. utwór nie narusza dobrych obyczajów, a także nie zawiera treści dotyczących kwestii religijnych, politycznych, kontrowersyjnych społecznie lub niezwiązanych z Platformą Flexi.pl.
 4. Autor ma obowiązek ujawnienia i powiadomienia Operatora Platformy Flexi.pl o wkładzie poszczególnych autorów w powstanie utworu, w szczególności z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu i innych, wykorzystywanych przy przygotowaniu utworu. Ponadto Autor jest zobowiązany do przekazania Operatorowi Platformy Flexi.pl wszelkich informacji o wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń oraz innych podmiotów. Operator Platformy Flexi.pl informuje, że szeroko rozumiany „ghostwriting” lub „guest authorship” stanowi przejaw nierzetelności, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów, w tym instytucji zatrudniających autorów, stowarzyszenia edytorów naukowych i inne. Główną odpowiedzialność za działalność tego typu ponosi Autor zgłaszający utwór do publikacji.

Załącznik nr 5 /Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy zawartej z Operatorem przy wykorzystaniu platformy Flexi.pl wraz z wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy z Operatorem

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ Z OPERATOREM PRZY WYKORZYSTANIU PLATFORMY FLEXI.PL

Użytkownik będący konsumentem w ciągu 14 dni od zawarcia umowy z Operatorem poprzez utworzenie profilu Użytkownika (konta) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy wystarczy, że Użytkownik wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem wskazanego wyżej terminu. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone poprzez wysłanie pisma pocztą elektroniczną na adres e-mail Operatora lub tradycyjną na adres Operatora. Możliwe jest skorzystanie z wzoru pisma dostępnego poniżej.
Jednakże prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, który skorzystał z usług dostępnych w ramach platformy Flexi.pl, w szczególności dokonał publikacji oferty lub ogłoszenia, aplikował na taką publikację.
Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność:
Prawa do odstąpienia przez Użytkownika ma zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej.

 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy z Operatorem

________________
Imię, nazwisko albo nazwa (firma)

________________
Adres e-mail

okia sp. z o.o.
ul. Winklera 14
60-247 Poznań
Adres e-mail:
[email protected]

Oświadczam, że odstępuję od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej z Operatorem dnia ____________ /data dokonania rejestracji/, wobec nieskorzystania z usług w terminie 14 dni od dnia dokonania rejestracji.

_____________________

 

Załącznik nr 6 / Regulamin dokonywania płatności w Serwisie Przelewy24

Definicje
Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniższe zwroty lub wyrażenia, należy przez nie rozumieć:
Akceptant / podmiot, który zawarł umowę z PayPro, Sprzedawca oraz Odbiorca Płatności.
Agent Płatniczy / osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną działającą w imieniu i na rzecz PayPro S.A. jako krajowej instytucji płatniczej wyłącznie w zakresie świadczenia usług płatniczych.
Użytkownik (Płatnik) / pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje zapłaty za towary lub usługi oferowane przez Akceptanta oraz która zaakceptowała regulamin dokonywania płatności w Serwisie, w tym poprzez zlecenie PayPro zainicjowanie transakcji płatniczej wykonywanej w ciężar Rachunku.
PayPro SA (PayPro) / Podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.
Serwis Przelewy24 (Serwis) / internetowy serwis usługowy, pośredniczącym w przekazywaniu płatności pomiędzy Płatnikiem i Akceptantem.
Transakcja płatnicza (Płatność) / dokonywana przez Płatnika indywidualna zapłata na rzecz Akceptanta z wykorzystaniem Serwisu. Każda transakcja jest określona w Systemie, co najmniej poprzez: numer transakcji kwotę, Identyfikator, metodę.
Płatności mogą przyjmować w serwisie Przelewy24 następujące statusy:

 • Oczekująca / Płatność oczekująca na wpłatę,
 • Weryfikowana / Płatność wpłacona, podlegająca dodatkowej weryfikacji ze względów bezpieczeństwa,
 • Do wykorzystania/Przedpłata / Płatność opłacona, która oczekuje na przekazanie potwierdzenia do Sprzedawcy,
 • Dokonana / Płatność opłacona, w związku z którą zostało wysłane potwierdzenie do Sprzedawcy,
 • Błędna / Płatność zakończona błędem zwróconym przez Instytucję pośredniczącą lub bez poprawnej wpłaty.
 • Zwrócona / Płatność zwrócona Klientowi.

Panel transakcyjny / Panel dostępny dla Płatnika w celu wyboru formy płatności oraz przekierowania do Instytucji pośredniczącej.
Instytucja pośrednicząca / dostawca Usług Płatniczych lub inny podmiot, za pośrednictwem, którego Płatnik przekazuje PayPro środki pieniężne dla celów zapłaty Akceptantowi, w szczególności Agent Płatniczy, bank, centrum autoryzacyjno - rozliczeniowe, operator pocztowy, biuro usług płatniczych.
Dzień Roboczy / dzień w godzinach pracy PayPro z wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy, w którym swoją działalność operacyjną prowadzi PayPro wykonująca czynności przewidziane postanowieniem Regulaminu odwołującym się do określenia „Dzień Roboczy".
RODO / Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Regulamin / treść niniejszego regulaminu.
Usługa / usługa polegająca na realizacji Płatności, wykonywana przez PayPro na rzecz Użytkownika. Pojęcie Usługa obejmuje również Usługę Inicjowania Transakcji Płatniczej.
Dostawca Rachunku / dostawca usług płatniczych udostępniający Interfejs Dostawcy Rachunku.
Interfejs Dostawcy Rachunku / kanał dostępu online do Rachunku zapewniany przez Dostawcę Rachunku.
Rachunek / rachunek płatniczy, w ciężar którego możliwe jest wykonanie polecenia przelewu.
Usługa Inicjowania Transakcji Płatniczej (Usługa ITP) / usługa płatnicza polegająca na jednorazowym zainicjowaniu zlecenia płatniczego z Rachunku na wniosek Płatnika w celu dokonania zapłaty Odbiorcy Płatności za towary lub usługi albo w celu wpłaty środków na rachunek Odbiorcy Płatności.
Umowa / umowa pomiędzy Płatnikiem a PayPro obejmująca warunki realizacji Usługi Inicjowana Transakcji Płatniczej zawarta na warunkach wynikających z Regulaminu.

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udostępniania Użytkownikom możliwości dokonywania Płatności za pośrednictwem Serwisu, w tym przy wykorzystaniu Usługi ITP, która została szczegółowo uregulowana w § 1¹ Regulaminu.
 2. Serwis Przelewy24 udostępnia Klientom różnorodne metody wykonywania Płatności, przyjmuje Płatności Klientów, potwierdza Sprzedawcy zrealizowanie Płatności i przekazuje te Płatności na konto Sprzedawcy.
 3. Każda Płatność inicjowana w serwisie Przelewy24 otrzymuje niepowtarzalny numer Płatności oraz hasło nadawane przez Serwis. Klient powinien zachować ten numer i hasło dla celów kontroli stanu tej Płatności, zapłaty poprzez funkcję przedpłaty powstałej z tej Płatności oraz dla reklamacji Płatności.
 4. Każda wpłata dokonana na jedno z kont bankowych PayPro lub jej Agenta Płatniczego jest dedykowana na realizację wyłącznie tej Płatności, której numer został wprowadzony jako tytuł wpłaty. W przypadku podania w tytule przelewu błędnego numeru Płatności PayPro nie ponosi odpowiedzialności za cel na jaki pójdą wpłacone środki. Zdanie drugie niniejszego ustępu nie ma zastosowania do Usługi ITP.
 5. W przypadku gdy Płatność realizowana jest za pośrednictwem innej metody niż poprzez Usługę ITP, na wykonanie Płatności w serwisie Klient otrzymuje wskazany w panelu transakcyjnym czas. W tym okresie Serwis oczekuje na potwierdzenie wykonania Płatności. Po otrzymaniu potwierdzenia Serwis informuje Użytkownika oraz system Akceptanta o poprawnym wykonaniu płatności.
 6. W przypadku zlecenia płatniczego otrzymanego w dniu niebędącym Dniem Roboczym, dniem otrzymania zlecenia płatniczego jest pierwszy dzień roboczy następujący po nim.
 7. PayPro może wstrzymać lub odmówić realizacji Usługi w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do legalności płatności, w tym możliwości jej związku z praniem pieniędzy lub działalnością terrorystyczną. Transakcja płatnicza realizowana przy pomocy karty płatniczej, może zostać wstrzymana lub odrzucona z przyczyn wskazanych w zdaniu poprzedzającym, między innymi gdy Płatność dokonywana jest w innym kraju niż kraj wydania karty Płatnika.
 8. PayPro zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji Usługi w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że Płatność jest niezgodna z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu.
 9. PayPro nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez Płatnika z powodu wstrzymania lub odmowy obsługi Płatności z przyczyn wskazanych w § 1 ust. 7 i 8.
 10. Potwierdzenie Płatności w serwisie Przelewy24 zapewniają Instytucje pośredniczące:
  1. dla Płatności przy pomocy kart płatniczych lub portfela elektronicznego - serwery operatorów tych płatności, współpracujących z serwisem Przelewy24
  2. dla Płatności przelewem oraz za pośrednictwem Usługi ITP - bankowe programy automatyzacji przelewów lub własne programy kontroli historii kont bankowych serwisu.
 11. Serwis nie gwarantuje realizacji Płatności w czasie rzeczywistym w przypadku:
  1. weryfikacji Płatności zgodnie z postanowieniami ust. 15 niniejszego Paragrafu,
  2. nie działania systemu Instytucji pośredniczącej lub Dostawcy Rachunku, przerw technicznych leżących po stronie Instytucji pośredniczącej lub Dostawcy Rachunku, próby realizacji Płatności poza godzinami księgowania przelewów wewnętrznych danego banku lub zmian realizowanych po stronie Instytucji pośredniczącej, które mają wpływ na działanie serwisu. Roszczenia wynikające z powyższych okoliczności przysługują Płatnikowi wobec Instytucji pośredniczącej lub Dostawcy Rachunku, zgodnie z umową zawartą przez Płatnika z Instytucją pośredniczącą lub Dostawcą Rachunku oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 12. Serwis nie gwarantuje realizacji Płatności w czasie rzeczywistym w przypadku nie zastosowania się przez Użytkownika podczas realizacji Płatności do instrukcji widocznych w panelu transakcyjnym oraz na stronach Instytucji pośredniczących lub Dostawcy Rachunku.
 13. PayPro nie ponosi odpowiedzialności za Płatności niezrealizowane lub zrealizowane z opóźnieniem jeżeli zostało to spowodowane podaniem błędnych lub niekompletnych danych przez Użytkownika, lub nastąpiło to w wyniku zdarzeń niezależnych od PayPro. Użytkownik ma obowiązek zawiadomić PayPro o każdej takiej niewykonanej lub nieautoryzowanej Płatności.
 14. Pośrednictwo Serwisu Przelewy24 w przekazywaniu Płatności poprzez konta Serwisu nie upoważnia Użytkownika do dochodzenia odsetek od wpłat umieszczonych tymczasowo na kontach Serwisu.
 15. Transakcja o statusie Weryfikowana podlega ocenie na podstawie kryteriów ustalonych przez PayPro w związku ze środkami bezpieczeństwa finansowego stosowanymi w celu zapobiegania oszustwom, a także przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Czas weryfikacji może trwać do końca Dnia roboczego następującego po dniu odnotowania Płatności w Serwisie. W przypadku weryfikacji pozytywnej Płatność zostanie udostępniona Akceptantowi Natomiast w przypadku weryfikacji negatywnej przekazana do zwrotu na rachunek Płatnika lub zatrzymana celem podjęcia przez właściwe organy dalszych działań zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
 16. Serwis Przelewy24 nie jest stroną umowy ani stosunków prawnych pomiędzy Płatnikiem a Akceptantem, w szczególności umowy sprzedaży i z tego tytułu nie ponosi żadnej odpowiedzialności. W szczególności nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Akceptanta, jak i wobec Akceptanta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Płatnika.
 17. Przedpłaty
  1. Płatnik zgodnie ze statusem transakcji Do Wykorzystania, może zapłacić w Serwisie Przedpłatą utworzoną w danym sklepie. W tym celu po wybraniu towaru (usługi) musi zapamiętać numer Płatności i hasło wskazywane na stronie płatności Serwisu. Następnie powinien wpłacić potrzebną kwotę w dowolny sposób oraz na dowolne konto Serwisu Przelewy24 podając jako temat wpłaty - numer Płatności.
  2. Serwis może utworzyć Przedpłatę automatycznie z płatności dokonanej przez Klienta, jeśli potwierdzenie wykonania tej płatności dotarło do Serwisu po czasie oczekiwania. Wówczas Płatnik może wykorzystać tę Przedpłatę do zapłaty powtarzając zakup. Jeśli w ciągu 2 godzin od czasu rozpoczęcia Płatności w Serwisie Płatnik nie otrzyma informacji o utworzonej Przedpłacie lub potwierdzenia dokonania transakcji, Płatność tę należy reklamować personelowi Serwisu.
  3. Wpłaty w Urzędzie Pocztowym realizowane są w ciągu 1 dnia roboczego od momentu pojawienia się wpłaty na rachunku bankowym Przelewy24.
  4. Przedpłata może być użyta przez Płatnika do realizacji Płatności tylko wówczas, jeśli kwota Przedpłaty jest równa kwocie zakupu. Użycie Przedpłaty jako formy płatności wymaga znajomości numeru Płatności i hasła tej Przedpłaty.
  5. Stan Przedpłaty można sprawdzać na stronie Serwisu: https://secure.przelewy24.pl/przedplata
  6. Przedpłata może zostać automatycznie przekazana do określonego Akceptanta, bez konieczności ingerencji Płatnika, jeśli jest to zgodne z dodatkowymi ustaleniami pomiędzy Płatnikiem a Serwisem.
  7. Przedpłata Płatnika nie wykorzystana w ciągu 30 dni od daty pojawienia się na koncie bankowym Serwisu jest zwracana Użytkownikowi z potrąceniem kosztów zwrotu. Płatnik może wystąpić o natychmiastowy zwrot Przedpłaty.
 18. Koszt zwrotu błędnej wpłaty oraz przedpłaty utworzonej przelewem wynosi 2 zł (dwa złote). W przypadku błędnej wpłaty lub przedpłaty wykonanej przez Płatnika pocztowym przekazem pieniężnym koszt zwrotu zwiększa się o opłatę przekazu pieniężnego na adres pocztowy Płatnika, wg cennika Poczty Polskiej. W przypadku błędnej wpłaty lub przedpłaty wykonanej przez Płatnika kartą płatniczą koszt zwrotu wynosi 2,9 % wartości przedpłaty. W przypadku zwrotu błędnej wpłaty lub przedpłaty na konto za granicą Polski, koszt przelewu pokrywa odbiorca. Koszt zwrotu na konto za granicą Polski wynosi 30 zł (trzydzieści złotych).
 19. Zabronione jest jakiekolwiek ingerowanie w systemy informatyczne Serwisu oraz wykorzystywanie instrumentu płatniczego przez osobę nieuprawnioną lub co do której PayPro ma uzasadnione podejrzenie takiego nieuprawnionego użycia.
 20. Użytkownik chcący skorzystać z Usługi zobowiązany jest do przestrzegania zapisów Regulaminu oraz przepisów prawa, a także do posługiwania się swoimi prawdziwymi danymi.
 21. W niektórych przypadkach, Płatnik dokonując Płatności zobowiązany jest do zapłaty na rzecz PayPro jednorazowej opłaty serwisowej, która zostanie doliczona do kwoty Transakcji płatniczej. Płatnik informowany jest o wysokości opłaty w trakcie dokonywania indywidualnej zapłaty na rzecz Akceptanta z wykorzystaniem Serwisu.
 22. W przypadku gdy Płatnik jest podatnikiem w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, do Płatności dokonywanych przez niego z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności przewidzianego w tej ustawie (tzw. split payment) zastosowanie znajdują następujące postanowienia szczególne:
  1. PayPro wyjaśnia, że nie wszystkie metody płatności udostępniane Płatnikowi przy inicjowaniu płatności na stronie sklepu danego Sprzedającego, pozwalają na zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności; w szczególności zastosowanie tego mechanizmu nie jest możliwe przy metodach płatności nieopartych o przelew (np. płatność kartą);
  2. Płatnik powinien każdorazowo ocenić zasadność, celowość i prawidłowość zastosowania tego mechanizmu;
  3. wybór metody płatności należy wyłącznie do Płatnika i wyłącznie Płatnik podejmuje decyzję czy zastosuje mechanizm podzielonej płatności, także wtedy gdy zastosowanie tego mechanizmu jest obowiązkowe;
  4. gdy Płatnik dokonuje Płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, powinien dołożyć należytej staranności, aby dane podane przez niego w udostępnianym mu przez jego bank komunikacie przelewu były zgodne z danymi z faktury wystawionej przez Akceptanta dokumentującej Płatność z zastosowaniem obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności;
  5. w sytuacji gdy wskutek zastosowania przez Płatnika mechanizmu podzielonej płatności, Płatność wpłynie w jakiejkolwiek części na rachunek VAT PayPro, to PayPro / w rozumieniu przepisów / jest osobą inną niż podatnik wskazany na fakturze, wobec czego PayPro będzie uprawnione do wykonania działań, o których mowa w art. 108a ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, a więc jest uprawnione do dokonania płatności na rachunek VAT tego Akceptanta wskazanego na fakturze (o ile dysponuje odpowiednimi danymi) albo zwrotu otrzymanej płatności na rachunek VAT Płatnika - podatnika, od którego otrzymano tę płatność w kwocie otrzymanej na rachunek VAT; wybór działania jakie podejmie PayPro należy do PayPro;
  6. PayPro nie ponosi wobec Płatnika odpowiedzialności w przypadku niewykonania lub nienależytego przyjęcia Płatności dla Akceptanta, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie wynika z zastosowania się przez PayPro do przepisów związanych ze stosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, w szczególności jeśli na podstawie art. 108a ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług PayPro zwróci płatność Płatnikowi, wskutek czego Płatność na rzecz Akceptanta nie zostanie wykonana.

§ 1¹. Usługa Inicjowania Transakcji Płatniczej (jednorazowe zainicjowanie transakcji)

 1. PayPro świadczy na rzecz Płatnika Usługę ITP wyłącznie w przypadku dokonania wyboru takiej Usługi na etapie o którym mowa w ust. 4 lit. a). W przypadku wyboru na tym etapie innej metody Płatności niż oparta na Usłudze ITP, nie mają zastosowania postanowienia Regulaminu odnoszące się do Usługi ITP.
 2. Osoba zlecająca zainicjowanie transakcji płatniczej w imieniu innej osoby, w tym osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, powinna posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz być uprawniona do dokonywania czynności będących przedmiotem Usługi ITP. Korzystając z Usługi ITP osoba zlecająca zainicjowanie transakcji płatniczej w imieniu innej osoby oświadcza, że spełnia kryteria określone w zdaniu poprzedzającym.
 3. Usługa ITP jest świadczona przez PayPro bez pobierania opłat od Płatnika, chyba że Odbiorca Płatności pobiera od Płatnika opłatę za skorzystanie określonych metod płatności. Wówczas, o wysokości ewentualnej opłaty, która zostanie pobrana od Płatnika, Płatnik informowany jest przed zleceniem realizacji Usługi ITP. Ewentualne opłaty pobierane lub kursy walutowe stosowanie przez Dostawcę Rachunku określa umowa pomiędzy Płatnikiem a Dostawcą Rachunku.
 4. W celu skorzystania z Usługi ITP, Płatnik powinien:
  1. na stronie internetowej Serwisu lub na stronie internetowej Odbiorcy wybrać opcję dokonania Płatności z wykorzystaniem Usługi ITP; PayPro wyraźnie oznacza metody płatności oparte na Usłudze ITP; metody nie oznaczone w taki sposób nie opierają się na Usłudze ITP
  2. wybrać swojego Dostawcę Rachunku z listy dostępnej po przekierowaniu Płatnika na stronę internetową PayPro;
  3. zaakceptować Regulamin oraz podać dane i złożyć oświadczenia woli niezbędne do świadczenia Usługi ITP.
 5. Z chwilą akceptacji Regulaminu przez Płatnika zostaje zawarta Umowa.
 6. PayPro inicjuje transakcję płatniczą zgodnie z unikatowym identyfikatorem, którym jest numer Rachunku określony w umowie pomiędzy PayPro a Odbiorcą.
 7. Świadcząc Usługę ITP PayPro inicjuje transakcję płatniczą niezwłocznie, nie później niż w czasie [15 minut] od otrzymania kompletu wymaganych danych. Maksymalny czas wykonania transakcji płatniczej określa umowa pomiędzy Płatnikiem a Dostawcą Rachunku. PayPro nie gwarantuje inicjacji transakcji płatniczej w czasie, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu w przypadku weryfikacji transakcji zgodnie z postanowieniami ust. § 1 ust. 15 Regulaminu.
 8. PayPro odmawia zainicjowania transakcji płatniczej, jeżeli:
  1. Płatnik nie dokonał uwierzytelnienia lub nie podał danych uwierzytelniających zgodnie z ust. 7 lub dane uwierzytelniające są nieprawidłowe, nieaktualne, niekompletne, zablokowane, zastrzeżone albo z innych przyczyn nie umożliwiają uwierzytelnienia w Interfejsie Dostawcy Rachunku;
  2. Dostawca Rachunku odmówił PayPro dostępu do Rachunku lub dostęp do Rachunku jest z innych przyczyn niemożliwy;
  3. zainicjowanie transakcji płatniczej z Rachunku skutkowałoby nielegalnym lub nieuprawnionym dostępem do Rachunku;
 9. PayPro korzystając z Interfejsu Dostawcy Rachunku polega na procedurach uwierzytelniania zapewnianych Płatnikowi przez Dostawcę Rachunku. Korzystając z Usługi ITP Płatnik powinien uwierzytelnić się wobec Dostawcy Rachunku oraz autoryzować inicjowaną przez PayPro transakcję płatniczą, a jeżeli wymaga tego sposób korzystania z Interfejsu Dostawcy Rachunku / podać PayPro dane uwierzytelniające niezbędne do zainicjowania transakcji płatniczej.
 10. Korzystanie z Usługi ITP jest dozwolone wyłącznie w celach zgodnych z przepisami prawa i Regulaminem.
 11. Zabronione jest inicjowanie przez Płatnika transakcji płatniczych, jeżeli Płatnik nie jest uprawniony do dysponowania środkami z Rachunku.
 12. Płatnik nie może odwołać zlecenia płatniczego po udzieleniu PayPro zgody na zainicjowanie transakcji płatniczej. W przypadku odwołania przez Płatnika zlecenia płatniczego lub jego niewykonania z innych przyczyn, PayPro może dochodzić od Płatnika kwoty transakcji płatniczej.
 13. Zasady odpowiedzialności Dostawcy Rachunku za nieautoryzowane transakcje płatnicze zainicjowane w ciężar Rachunku określa umowa między Płatnikiem a Dostawcą Rachunku.
 14. Zakazane jest przesyłanie z wykorzystaniem Usługi ITP treści o charakterze bezprawnym.
 15. Prawem właściwym dla Umowy oraz dla stosunków pomiędzy PayPro a Płatnikiem przed zawarciem Umowy jest prawo polskie. Jeżeli Płatnik nie jest konsumentem, do Umowy nie stosuje się przepisów o usługach płatniczych, których wyłączenie w stosunkach z podmiotami innymi niż konsumenci jest dopuszczalne zgodnie z tymi przepisami.
 16. Płatnik może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn i bez zapłaty jakiejkolwiek kary z tego tytułu w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Termin uważa się za zachowany, jeżeli oświadczenie o odstąpieniu zostało wysłane przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone na piśmie albo przesłane wiadomością e-mail na adres: [email protected]. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadku całkowitego wykonania Usługi ITP przez PayPro na żądanie konsumenta przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu.

§ 2. Reklamacje

 1. Reklamacja Użytkownika może być zgłoszona w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres [email protected] lub poprzez elektroniczny formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://www.przelewy24.pl/kontakt/reklamacja. Reklamujący zgłoszenie reklamacyjne może również złożyć w formie pisemnej przesyłką pocztową na adres: PayPro SA, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, lub bezpośrednio w jednostce organizacyjnej wskazanej przez PayPro, w której znajduje się Biuro Obsługi Klienta. Rozpatrywane są również reklamacje zgłoszone w formie ustnej: telefonicznie lub osobiście do protokołu w trakcie wizyty reklamującego w siedzibie PayPro.
 2. PayPro zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w czasie nie dłuższym niż 15 dni roboczych. Czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji, nie dłużej jednak niż do 35 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania reklamacji można sprawdzić na stronie https://www.przelewy24.pl/reklamacje

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Informacja dotycząca prawa dochodzenia roszczeń na drodze sądowej zawarta jest w informacji dotyczącej procedury reklamacyjnej, o której mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu.
 2. Informacja dotycząca sądu właściwego do rozpoznawania sporów pomiędzy PayPro SA a Użytkownikiem zawarta jest w informacji dotyczącej procedury reklamacyjnej o której mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu.
 3. Czynności dokonywane w ramach Serwisu Przelewy24 nie mają charakteru czynności bankowych. Przystąpienie do Serwisu nie jest związane z otwarciem rachunku bankowego w rozumieniu Kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z póżn. zm.) oraz ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 1997 r. Nr 140, poz. 939).
 4. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do obsługi płatności za sprzedaż towarów lub świadczenie usług niezgodnych z przepisami prawa, w szczególności naruszających prawa własności osób trzecich, jak również nie dopuszczonych do obrotu handlowego na terenie Unii Europejskiej, jak i wykorzystywanie do obsługi płatności z tytułu dostępu do treści pornograficznych.
 5. PayPro S.A. w związku z wykonywaniem płatności poprzez serwis Przelewy24 przetwarza dane osobowe. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami prawa, zwłaszcza przepisami RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym obowiązków i uprawnień związanych z ich pozyskiwaniem i przetwarzaniem, zawarte są w informacji zamieszonej na stronie internetowej https://www.przelewy24.pl/obowiazekinformacyjny.
 6. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu Przelewy24 jest PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pastelowej 8, 60-198 Poznań.
 7. Osoby wykonujące płatności przez Serwis Przelewy24 wyrażają zgodę na otrzymanie potwierdzenia dokonania Płatności w formie maila. Serwis zobligowany jest przepisami prawa do wysyłki tej informacji. Na wniosek Użytkownika, PayPro dostarczy powyższą informacje w postaci papierowej na adres wskazany przez Użytkownika, przy czym wiąże się to z opłatą w wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
 8. PayPro informuje, że zgodnie z przepisami prawa, po wykonaniu Transakcji płatniczej jest obowiązany niezwłocznie dostarczyć Akceptantowi jako Odbiorcy Płatności informacje umożliwiające Odbiorcy zidentyfikowanie Transakcji płatniczej i, w stosownych przypadkach Płatnika, a także wszelkie inne informacje przekazane Odbiorcy w związku z wykonaniem Transakcji płatniczej. Wobec tego udostępnienie tych informacji Akceptantowi w takich okolicznościach nie będzie stanowiło naruszenia tajemnicy zawodowej związanej ze świadczonymi usługami płatniczymi.
 9. W przypadku gdy dokonując Transakcji Płatniczej Użytkownik wybierze taką metodę płatności, w ramach której ubiegać się będzie o przyznanie mu kredytu konsumenckiego przez Instytucję pośredniczącą, z wykorzystaniem którego to kredytu konsumenckiego nastąpi zapłata dla Akceptanta w ramach tej Płatności, wybór taki oznaczać będzie, iż Płatnik poleca PayPro przekazanie przez PayPro do takiej Instytucji pośredniczącej danych osobowych Płatnika zgromadzonych w związku z przetwarzaniem tej Płatności, które to dane są niezbędne dla tej Instytucji pośredniczącej do podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy tego kredytu konsumenckiego i uruchomienia tego kredytu w celu dokończenia Płatności.
 10. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany każdemu Użytkownikowi na stronie Serwisu lub na stronie Akceptanta, przed dokonaniem płatności.
 11. PayPro zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązywać będą od dnia ich opublikowania na stronie Serwisu.
 12. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym Ustawy o usługach płatniczych.