Regulamin korzystania z platformy Flexi.pl

§1.    [Postanowienia ogólne]

 1. Niniejszy dokument stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną („Regulamin”). Regulamin ten jest udostępniany w każdej chwili i nieodpłatnie.
 2. Regulamin określa zasady korzystania z internetowej Platformy Flexi.pl, której celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób, które ukończyły 50 i więcej lat. 
 3. Operatorem Platformy Flexi.pl i administratorem danych osobowych jest OKIA sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-247), przy ul. Winklera 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000336350, posiadająca NIP: 7792363910. Kontakt z Operatorem jest możliwy poprzez pocztę elektroniczną pod adresem: kontakt@flexi.pl.

§2.     [Definicje]

Użyte w Regulaminie terminy posiadają następujące znaczenie:

 1. Platforma Flexi.pl – administrowany przez Operatora serwis internetowy publikujący treści adresowane do Użytkowników i dostępny w domenie flexi.pl, a także w ramach innych potencjalnych kanałów dostępu, np. serwisów partnerskich.
 2. Operator – podmiot wskazany w § 1 ust. 3 który administruje oraz świadczy usługi drogą elektroniczną w ramach Platformy Flexi.pl.
 3. Użytkownik – podmiot korzystający z Platformy Flexi.pl jako Użytkownik indywidualny, Instytucja lub Gość.
 4. Użytkownik indywidualny – posiada znaczenie nadane w § 3 ust. 1 lit. a.
 5. Gość – posiada znaczenie nadane w § 3 ust. 1 lit. c.
 6. Instytucja – posiada znaczenie nadane w § 3 ust. 1 lit. b.
 7. Ogłoszenia – informacje skierowane do Użytkowników, publikowane przez Instytucje lub Użytkowników Indywidualnych w ramach Platformy Flexi.pl.
 8. Rejestracja – proces utworzenia Profilu Użytkownika w ramach Platformy Flexi.pl.
 9. Profil Użytkownika (konto) – zbiór danych powiązanych z danym Użytkownikiem, obejmujący informacje podane przez Użytkownika w toku Rejestracji oraz informacje o jego aktywności w ramach Platformy Flexi.pl.
 10. Cennik – lista usług świadczonych odpłatnie w ramach Platformy Flexi.pl, stanowiąca Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 11. Oferta dotycząca zatrudnienia (oferta pracy) – Ogłoszenie, które pośrednio lub bezpośrednio wskazuje propozycję uczestniczenia w procesie rekrutacji zmierzającym do zawarcia umowy o pracę lub innej formy zatrudnienia.

§3.    [Użytkownicy]

 1. Użytkownikami Platformy Flexi.pl mogą być:
  a.    osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, ukończyły co najmniej 18 rok życia i dokonały rejestracji Profilu Użytkownika („Użytkownik indywidualny”);
  b.    osoby fizyczne, osoby prawne bądź jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które organizują lub prowadzą działalność adresowaną do Użytkowników Indywidualnych oraz dokonują rejestracji Profilu Użytkownika (jako „instytucja”) w celu dokonywania publikacji Ogłoszeń („Instytucja”);
  c.    osoby, które korzystają z Platformy Flexi.pl, w szczególności przeglądają treści, ale nie dokonały Rejestracji („Gość”).
 2. W ramach Platformy Flexi.pl Użytkownicy mogą:
  a.    zapoznawać się z opublikowanymi treściami;
  b.    zarejestrować i posiadać Profil Użytkownika (dotyczy wyłącznie Instytucji i Użytkowników Indywidualnych);
  c.    publikować Ogłoszenia (dotyczy wyłącznie Instytucji i Użytkowników Indywidualnych);
  d.    publikować Ogłoszenia w formie informacji o swoich umiejętnościach, świadczonych usługach lub prowadzonej działalności zawodowej lub zarobkowej w ramach opcji „Pokaż siebie” (dotyczy wyłącznie Użytkowników Indywidualnych);
  e.    składać aplikacje w odpowiedzi na Ogłoszenia w postaci oferty dotyczącej zatrudnienia (dotyczy wyłącznie Użytkowników Indywidualnych);
  f.    udostępniać swój profil zawodowy Użytkownikom, którzy zamieścili oferty dotyczącej zatrudnienia, poprzez dopasowanie i porównanie profilu zawodowego do oferty dotyczącej zatrudnienia Instytucji (dotyczy wyłącznie Użytkowników Indywidualnych);
  g.    dokonywać zgłoszeń w odpowiedzi na Ogłoszenia (dotyczy Użytkowników Indywidualnych, a w odniesieniu do Ogłoszeń, o których mowa w pkt d – także Instytucji).
 3. Osoba działająca w ramach Platformy Flexi.pl w imieniu i na rzecz Instytucji będącej osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, powinna być należycie upoważniona do takiego działania.

§4.     [Warunki korzystania]

 1. Usługi przeglądania zawartości Platformy Flexi.pl, rejestracji i prowadzenia Profilu Użytkownika są świadczone bezpłatnie. Publikowanie Ogłoszeń oraz pozostałe usługi mogą być odpłatne na zasadach określonych w Cenniku. 
 2. W celu pełnego korzystania z funkcjonalności Platformy Flexi.pl Użytkownicy powinni dokonać Rejestracji, w wyniku której otrzymają dostęp do Profilu Użytkownika – odpowiednio dla Użytkownika Indywidualnego albo Instytucji. Rejestracja wykonywana jest poprzez wypełnienie stosownego formularza elektronicznego dostępnego w Platformie Flexi.pl, zgodnie z wyświetlanymi w procesie Rejestracji wskazaniami. 
 3. Użytkownik zapewnia, że dane podawane w procesie Rejestracji oraz w toku korzystania z Platformy Flexi.pl są prawdziwe, właściwe i aktualne oraz że jest on uprawniony do korzystania z tych danych. Użytkownik zobowiązuje się do aktualizacji danych w razie ich zmiany. 
 4. Do korzystania z Platformy Flexi.pl w pełnym zakresie wymagane jest: 
  a.    posiadanie adresu i dostępu do poczty elektronicznej (e-mail);
  b.    posiadanie urządzenia połączonego z siecią Internet, poprzez aktywne połączenie pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTPS;
  c.    prawidłowo zainstalowaną i skonfigurowaną, aktualną przeglądarkę internetową obsługującą standard HTML5, np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, Internet Explore;
  d.    włączoną obsługę JavaScript oraz plików cookie (zwykle domyślnie włączone w przeglądarce);
  e.    w przypadku urządzeń mobilnych: oryginalny system Android w wersji nie mniej niż 5.0 lub oryginalny system iOS w wersji nie mniej niż 10.0. 
 5. Instytucje mogą korzystać z Platformy Flexi.pl jedynie w celu:
  a.    publikowania aktualnych ofert dotyczących zatrudnienia osób, które ukończyły 50 rok życia (Oferty pracy);
  b.    publikowania informacji o wydarzeniach kulturalnych, sportowych, oświatowych lub społecznych adresowanych do osób, które ukończyły 50 rok życia („Aktywność 50+”);
  c.    dokonywania zgłoszenia w odpowiedzi na Ogłoszenie  o świadczonych usługach lub prowadzonej działalności zawodowej lub zarobkowej publikowane przez Użytkowników Indywidualnych.
 6. Użytkownicy nie mogą korzystać z Platformy Flexi.pl w celu publikowania:
  a.    adresów stron internetowych lub odnośników do innych serwisów internetowych, o ile nie zostało to wyraźnie dopuszczone przez Regulamin lub wskazanie Operatora,
  b.    treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd,
  c.    treści naruszających prawo lub dobre obyczaje, w tym treści zniesławiających lub stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji,
  d.    wulgaryzmów, treści obscenicznych i pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami,
  e.    danych osób, które nie wyraziły na to zgody, 
  f.    treści naruszających prawa podmiotów trzecich, w tym prawa własności intelektualnej, dobra osobiste, w tym dobre imię, renomę innych Użytkowników lub osób trzecich.
 7. Goście mogą korzystać z Platformy Flexi.pl jedynie w celu przeglądania treści. Goście nie są uprawnieni do agregowania lub dalszego przetwarzania danych zgromadzonych w ramach Platformy Flexi.pl w sposób inny niż wprost wynikający z publikacji, w szczególności w celu promowania lub adresowania produktów lub usług innych niż Platforma Flexi.pl.
 8. Operator ponosi odpowiedzialność za treści publikowane w ramach Platformy Flexi.pl na zasadach określonych w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przepisach szczegółowych wobec tej ustawy.
 9. Korzystanie z Platformy Flexi.pl wiąże się z ryzykami typowymi dla ryzyk związanych z korzystaniem z publicznych sieci teleinformatycznych (internetu), w szczególności zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, a także ataki hakerskie. W związku z udostępnianiem danych osobowych, pomimo dbałości o ich bezpieczeństwo, istnieje ryzyko ich przetwarzania przez osoby trzecie w sposób niezgodny z zamierzeniem osób, których dane dotyczą.
 10. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania hasła dostępu do Profilu Użytkownika w tajemnicy i zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem osobom trzecim. Użytkownik niezwłocznie poinformuje Operatora w razie powzięcia wiadomości o pozyskaniu danych dostępu do Profilu Użytkownika przez niepowołane osoby trzecie i w miarę możliwości dokona niezwłocznej ich zmiany.
 11. W celu zminimalizowania ryzyka Użytkownik powinien korzystać wyłącznie z oryginalnych i aktualnych wersji oprogramowania, stosować programy antywirusowe, antyspamowe oraz inne narzędzia zwiększające bezpieczeństwo w sieci, unikać otwierania wiadomości oraz załączników do nich, jeżeli ich pochodzenie nie jest znane bądź pewne (nie należy otwierać wiadomości od nieznanych adresatów), zapoznawać się z treścią przesyłanych alertów dotyczących pojawiających się zagrożeń.

§5.     [Umowa o świadczenie usługi]

 1. Podstawą świadczenia usług przez Operatora w ramach Platformy Flexi.pl jest zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o treści określonej Regulaminem.
 2. Umowa o świadczenie usługi prowadzenia Profilu Użytkownika zostaje zawarta na czas nieoznaczony z chwilą skutecznego dokonania Rejestracji. 
 3. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi prowadzenia Profilu Użytkownika w każdym czasie. W celu wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi Profilu Użytkownika Użytkownik potwierdza odpowiednią opcję w panelu Profilu Użytkownika albo wysyła na adres e-mail: kontakt@flexi.pl albo adres Operatora oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Rozwiązanie umowy staje się skuteczne od chwili jego dokonania (na przyszłość), co oznacza, że uiszczone przez Użytkownika płatności tytułem usług odpłatnych nie będą podlegać zwrotowi.
 4. Uprawnienie Użytkownika do usunięcia Profilu Użytkownika pozostaje bez wpływu na prawo odstąpienia lub wypowiedzenia umowy, przewidzianych przepisami prawa oraz Regulaminem.
 5. Operator, zgodnie z procedurą określoną w Regulaminie, zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia korzystania z Profilu Użytkownika (zawieszenie wykonywania umowy o świadczenie usługi Profilu Użytkownika) lub usunięcia Profilu Użytkownika (rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Profilu Użytkownika) w przypadku, gdy podane w nim dane nie będą spełniały wymogów określonych w Regulaminie bądź będą wykorzystywane niezgodnie z Regulaminem.
 6. Użytkownik, działający na prawach konsumenta, może odstąpić od umowy o świadczenie usług prowadzenia Profilu Użytkownika w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia rejestracji Profilu Użytkownika. Przy czym, prawo do odstąpienia nie przysługuje w przypadku wykonania przez Użytkownika którejkolwiek z czynności wskazanej w § 3 ust. 2 lit. c–g. 

§6.    [Publikacja Ogłoszeń] 

 1. Operator umożliwia Instytucji oraz Użytkownikowi Indywidualnemu publikację Ogłoszenia w Platformie Flexi.pl. Publikacja Ogłoszenia następuje po wypełnieniu odpowiedniego formularza. Ogłoszenie jest dostępne dla wszystkich Użytkowników.
 2. Wraz z Ogłoszeniem udostępniany będzie również formularz, umożliwiający Użytkownikom Indywidualnym (a w określonych w Regulaminie przypadkach także Instytucjom) skontaktowanie się z podmiotem publikującym Ogłoszenie i przesłanie mu wiadomości. W treści Ogłoszenia nie można wskazywać danych kontaktowych. Ogłoszenia nie pochodzące od Użytkowników, ale z innych, dostępnych baz ogłoszeń będą zawierały dane kontaktowe, natomiast nie będą umożliwiały przesyłania wiadomości bezpośrednio poprzez Platformę Flexi.pl.
 3. Treść Ogłoszenia powinna być zgodna z prawdą, jednoznaczna i zrozumiała oraz spełniać wymogi techniczne określone przez Operatora. Użytkownik zachowuje swobodę określenia treści Ogłoszenia w granicach prawa i z zachowaniem następujących wymogów:
  a.    Ogłoszenie sporządzone zostanie w języku polskim;
  b.    treść Ogłoszenia powinna zawierać jasny, dokładny i kompletny opis, zawierający zgodne z prawdą i niewprowadzające w błąd informacje;
  c.    Użytkownik wybierze właściwą kategorię tematyczną, do której Ogłoszenie powinno zostać przypisane;
  d.    W przypadku wskazywania wydarzeń odpłatnych, Użytkownik wskaże cenę łączną w złotych polskich do zapłaty (uwzględniającą wszelkie koszty i podatki);
  e.    jedno Ogłoszenie może dotyczyć jednego wydarzenia lub oferty, a to samo wydarzenie lub oferta może być w danym czasie objęte tylko jednym Ogłoszeniem.
 4. Publikacja Ogłoszenia inicjowana jest poprzez:
  a.    wypełnienie formularza Ogłoszenia i potwierdzenie jego publikacji;
  b.    dokonanie płatności (tylko w odniesieniu do Ogłoszeń płatnych).
 5. Publikacja Ogłoszenia na Platformie Flexi.pl rozpoczyna się po przekazaniu do publikacji przez Instytucję lub Użytkownika Indywidualnego, a w przypadku Ogłoszeń płatnych z góry, po zaksięgowaniu opłaty. Operator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgodności Ogłoszenia z Regulaminem i wstrzymania do tego czasu chwili rozpoczęcia publikacji, przy czym każdorazowo wstrzymanie takie nie może trwać dłużej niż 3 dni robocze.  Operator odmawia publikacji Ogłoszenia w razie jego niezgodności z Regulaminem.
 6. Publikacja trwa odpowiednio przez 7, 14, 21 i 30 dni, jednakże okres ten może ulec skróceniu w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
  a.    Ogłoszenie straciło aktualność;
  b.    Ogłoszenie nie jest zgodne z Regulaminem lub przepisami prawa lub wystąpiły przesłanki do jego usunięcia wynikające z przepisów prawa lub Regulaminu;
  c.    Użytkownik zmienił lub usunął Ogłoszenie;
  d.    Użytkownik przestał być Instytucją lub Użytkownikiem Indywidualnym w rozumieniu Regulaminu.
 7. Instytucja lub Użytkownik Indywidualny może modyfikować treść publikowanego Ogłoszenia i jego niektóre parametry oraz usunąć Ogłoszenie. Operator uprawniony jest do edytowania lub usunięcia Ogłoszenia w przypadku treści niezgodnych z Regulaminem. W przypadku powzięcia przez Operatora informacji o wystąpieniu okoliczności wskazanych w ust. 6.a, b lub d Operator jest uprawniony do usunięcia Ogłoszenia na zasadach określonych w Regulaminie.
 8. Ogłoszenia prezentowane są chronologicznie, w ten sposób, że Ogłoszenie wystawione później prezentowane jest nad Ogłoszeniem wcześniejszym. Powyższe nie dotyczy Ogłoszeń promowanych („Wyróżnione Ogłoszenia”), na zasadach określonych w Cenniku, które mogą ukazywać się nad innymi Ogłoszeniami niezależnie od chronologii.

§7.    [Publikacja informacji o sobie]

 1. Operator umożliwia Użytkownikowi Indywidualnemu publikację swoich danych, w tym wizerunku, informacji o umiejętnościach, świadczonych usługach lub prowadzonej działalności zawodowej lub zarobkowej w ramach Ogłoszenia - „Pokaż siebie” w Platformie Flexi.pl. Publikacja informacji o sobie inicjowana jest przez Użytkownika Indywidualnego poprzez:
  a.    wypełnienie formularza i potwierdzenie publikacji;
  b.    dokonanie płatności (tylko w odniesieniu do Ogłoszeń płatnych).
 2. Treść informacji powinna być zgodna z prawdą, jednoznaczna i zrozumiała. Użytkownik Indywidualny zachowuje swobodę określenia treści informacji w granicach prawa i z zachowaniem następujących wymogów:
  a.    informacje sporządzone zostaną w języku polskim;
  b.    treść informacji powinna zawierać jasny, dokładny i kompletny opis, zawierający zgodne z prawdą i niewprowadzające w błąd informacje;
  c.    Użytkownik wybierze właściwą kategorię tematyczną informacji.
 3. Publikacja informacji na Platformie Flexi.pl rozpoczyna się po przekazaniu jej do publikacji, a w przypadku publikacji płatnych z góry, po zaksięgowaniu opłaty. Operator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgodności informacji z Regulaminem i wstrzymania do tego czasu chwili rozpoczęcia publikacji, przy czym każdorazowo wstrzymanie takie nie może trwać dłużej niż 3 dni robocze. 
 4. Opublikowana informacja jest dostępna dla wszystkich Użytkowników. Wraz z informacją udostępniany będzie również formularz, umożliwiający Użytkownikom Indywidualnym i Instytucjom skontaktowanie się z Użytkownikiem Indywidualnym publikującym informację i przesłanie mu wiadomości. W treści publikowanej informacji Użytkownik Indywidualny może wskazywać dane kontaktowe.
 5. Publikacja trwa odpowiednio przez czas nieokreślony, nie dłużej jednak niż do wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
  a.    publikacja nie jest zgodna z Regulaminem lub przepisami prawa lub wystąpiły przesłanki do jej usunięcia wynikające z przepisów prawa lub Regulaminu;
  b.    Użytkownik Indywidualny, który opublikował informację, zmienił ją lub usunął;
  c.    Użytkownik Indywidualny przestał być Użytkownikiem Indywidualnym w rozumieniu Regulaminu.
 6. Użytkownik Indywidualny może modyfikować treść publikowanych informacji i ich niektórych parametrów oraz usunąć publikację. Operator uprawniony jest do edytowania lub usunięcia publikacji w przypadku treści niezgodnych z Regulaminem. W przypadku powzięcia przez Operatora informacji o wystąpieniu okoliczności wskazanych w ust. 5.a lub c Operator jest uprawniony do usunięcia publikacji na zasadach określonych w Regulaminie.
 7. Informacje o Użytkownikach Indywidualnych prezentowane są chronologicznie, w ten sposób, że publikacje wystawione później prezentowane są nad publikacjami wcześniejszymi. Powyższe nie dotyczy publikacji promowanych, na zasadach określonych w Cenniku, które mogą ukazywać się nad innymi publikacjami niezależnie od chronologii.

§8.    [Składanie aplikacji i zgłoszeń]

 1. Użytkownik Indywidualny może:
  a.    składać aplikacje w odpowiedzi na Ogłoszenia, w tym, zgłaszać swój udział w odpowiedzi na Ogłoszenia dotyczące wydarzeń lub wolontariatu, oferty dotyczące zatrudnienia, zgłaszać zainteresowanie w odpowiedzi na informacje innych Użytkowników Indywidualnych o umiejętnościach, świadczonych usługach lub prowadzonej działalności zawodowej lub zarobkowej
  b.    wypełnić profil zawodowy, pobrać dokument CV wygenerowany w oparciu o informacje podane w profilu zawodowym lub przesyłać wygenerowany dokument CV do Użytkownika, który zamieścił ofertę dotyczącą zatrudnienia,
  c.    udostępniać swój profil zawodowy Użytkownikowi, który zamieścił ofertę dotyczącą zatrudnienia.
 2. Usługa udostępnienia profilu zawodowego polega na dopasowaniu i porównaniu danych Użytkownika Indywidualnego zawartych w profilu zawodowym do oczekiwań zawartych w ofertach dotyczących zatrudnienia w celu automatycznego przekazania części informacji o Użytkowniku Indywidualnym podanych w profilu zawodowym do Użytkownika, który zamieścił ofertę dotyczącą zatrudnienia. Udostępnienie profilu zawodowego obejmuje informację o sobie, imię, poziom zdobytej edukacji, stanowiska i staż pracy – bez nazw pracodawców, umiejętności, w tym odbyte kursy i znajomość języków obcych. Użytkownik, który zamieścił ofertę dotyczącą zatrudnienia ma możliwość zaproszenia Użytkownika Indywidualnego, który skorzystał z usługi udostępniania profilu zawodowego, do aplikowania na ofertę dotyczącą zatrudnienia. Użytkownik Indywidualny otrzyma komunikat o zaproszeniu i będzie mógł aplikować na ofertę dotyczącą zatrudnienia.
 3. Najlepsze efekty dopasowania Użytkownik Indywidualny uzyska przy podaniu prawdziwych i pełnych informacji do celów rekrutacyjnych. 
 4. Warunkiem uruchomienia usługi udostępnienia profilu zawodowego jest jej oznaczenie przez Użytkownika Indywidualnego w ramach profilu zawodowego. 
 5. Każda z czynności Użytkownika Indywidualnego skutkująca aplikowaniem lub zgłoszeniem w odpowiedzi na Ogłoszenia stanowi zgodę Użytkownika Indywidualnego na przekazanie odpowiednio dokumentu CV lub innych danych osobowych Instytucji lub Użytkownikowi Indywidualnemu. Od momentu przekazania danych osobowych do innego Użytkownika, w sytuacjach określonych przepisami o ochronie danych osobowych, staje się on odrębnym od Operatora administratorem tych danych osobowych na cele związane z treścią zamieszczonego Ogłoszenia. 
 6. Operator będzie utrzymywał w ramach Profilu Użytkownika przypisanego do Użytkownikiem, który zamieścił ofertę dotyczącą zatrudnienia komunikację i dokumenty CV związane z prowadzoną rekrutacją przez cztery miesiące licząc od chwili otrzymania komunikacji lub dokumentów CV. Starsza komunikacja lub dokumenty CV nie będą dostępne w Profilu Użytkownika po wskazanym terminie. 
 7. Treść dokumentu CV, profilu zawodowego oraz zgłoszeń dostarcza Użytkownik Indywidualny, który odpowiada za zawartość, w szczególności za prawidłowość oraz legalność zawartych w nich danych.
 8. Operator nie odpowiada za treść Ogłoszeń oraz publikacji Użytkowników. Operator nie odpowiada za przebieg rekrutacji, wydarzeń, wolontariatu i innych czynności wynikających z Ogłoszeń lub innych publikacji.

§9.    [Prawa własności przemysłowej]

 1. Treści publikowane w ramach Platformy Flexi.pl, w tym w szczególności Ogłoszenia, niezależnie od ich formy, tj. materiały tekstowe, graficzne oraz wideo, są przedmiotem ochrony praw własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego oraz praw własności przemysłowej, Operatora Platformy Flexi.pl, Instytucji lub osób trzecich. Zabrania się jakiegokolwiek wykorzystywania tych treści bez zgody uprawnionych. Zabrania się jakiegokolwiek agregowania i przetwarzania danych oraz innych informacji dostępnych w Platformie Flexi.pl w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabrania się również wykorzystywania oznaczeń Platformy Flexi.pl oraz Operatora, w tym charakterystycznych elementów grafiki bez zgody Operatora.
 2. Każda osoba dokonująca publikacji jakichkolwiek treści w ramach Platformy Flexi.pl, powinna kierować się poszanowaniem obowiązującego prawa oraz dobrych obyczajów. Powinna być ponadto autorem treści bądź posiadać należyte umocowanie do publikowania treści cudzych.
 3. Z chwilą publikacji treści na Platformie Flexi.pl, osoba publikująca udziela niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i nieodpłatnej licencji na utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie całości lub dowolnego fragmentu tych treści, w szczególności Ogłoszenia, w celu jego wyświetlania w ramach Platformy Flexi.pl, a także u partnerów Operatora, za pośrednictwem których prowadzona jest promocja Platformy flexi.pl, a także w dowolnym miejscu za pośrednictwem sieci Internet, w tym w wyszukiwarkach internetowych (np. Google), portalach społecznościowych (np. Facebook, Instagram). Udzielenie licencji jest konieczne dla pełnego korzystania z Platformy Flexi.pl. Ze względu na specyfikę Internetu Operator nie ma pełnej kontroli nad rozpowszechnianiem treści publikowanych lub udostępnianych Użytkownikom i nie przyjmuje odpowiedzialności w tym zakresie za osoby trzecie, w szczególności w przypadku kopiowania i rozpowszechniania przez takie osoby na stronach internetowych i portalach niezwiązanych z Operatorem.

§10.    [Dane osobowe]

 1. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak konieczne do kontaktu z Użytkownikami oraz zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usługi Profilu Użytkownika.
 2. Operator jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i opublikowanej w ramach platformy Flexi.pl - Polityki prywatności [https://flexi.pl/polityka-prywatnosci]. Przetwarzanie danych osobowych następuje w celach związanych z odbieraniem i przesyłaniem wiadomości do Użytkowników, zawarciem i wykonywaniem umowy o świadczenie usługi Profilu Użytkownika, dochodzeniem i obroną praw wynikających z tej umowy, oraz w celach analitycznych i statystycznych.
 3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia oraz przenoszenia, a także prawo żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. Użytkownik ma również prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Operator zapewnia stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych subskrybenta, w szczególności przed nieautoryzowanym ujawnieniem, przypadkową utratą oraz modyfikacją danych osobowych.
 5. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownik może kontaktować się z Operatorem za pomocą poczty elektronicznej na adres: ochronadanych@flexi.pl.

§11.    [Niedozwolone działania Użytkowników]

 1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Platformy Flexi.pl zgodnie z jej przeznaczeniem, w granicach prawa i dobrych obyczajów obowiązujących społeczeństwo informacyjne, z poszanowaniem praw i dóbr innych osób. W szczególności, Użytkownik zobowiązuje się do:
  a.    niepodejmowania działań, które mogłyby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Platformy Flexi.pl, w tym do nieingerowania w zawartość Platformy Flexi.pl, Profilu Użytkownika lub Profili innych Użytkowników, czy też w elementy informatyczne Platformy Flexi.pl;
  b.    niepodejmowania działań bezprawnych, w tym przesyłania do Użytkowników lub publikowania z wykorzystaniem funkcjonalności Platformy Flexi.pl treści zmierzających do naruszenia lub naruszających przepisy prawa, prawa osób trzecich, dobra osobiste, a także treści o charakterze dyskryminującym lub rasistowskim;
  c.    niewprowadzania Operatora lub osób korzystających z Platformy Flexi.pl w błąd, np. poprzez podawanie nieprawdziwych informacji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia albo zatajenie istotnych informacji;
  d.    powstrzymywania się od działania w złej wierze, nadużywania funkcjonalności Platformy Flexi.pl lub innego korzystania z Platformy Flexi.pl niezgodnego z jej przeznaczeniem określonym Regulaminem.
 2. Użytkownik ma możliwość zgłoszenia Operatorowi treści bezprawnych lub sprzecznych z Regulaminem, rozpowszechnianych z wykorzystaniem Platformy Flexi.pl. Zgłaszający powinien podać dane umożliwiające Operatorowi dokonanie weryfikacji sprzeczności treści z prawem lub Regulaminem, w tym w szczególności podać link do Ogłoszenia, wyjaśnić powody, dla których uznaje daną treść za bezprawną lub sprzeczną z Regulaminem oraz jeśli jest to uzasadnione charakterem zgłoszenia - dane kontaktowe i rolę zgłaszającego.
 3. W razie uzyskania wiarygodnego zgłoszenia o tym, że treść przesyłana czy publikowana z wykorzystaniem funkcjonalności Platformy Flexi.pl ma bezprawny charakter lub narusza postanowienia Regulaminu, Operator może niezwłocznie uniemożliwić (zablokować) dostęp do danej treści, w tym w szczególności Ogłoszenie. W przypadku zablokowania, treść nie będzie widoczna ani dostępna dla Użytkowników;
 4. Użytkownik ma możliwość zakwestionowania decyzji w przedmiocie uniemożliwienia dostępu do treści przesyłanej czy publikowanej przez niego z wykorzystaniem funkcjonalności Platformy Flexi.pl, poprzez złożenie sprzeciwu od przekazania przez Operatora informacji o nieudostępnianiu danej treści na zasadach regulujących postępowanie reklamacyjne. W przypadku uznania sprzeciwu za zasadny lub w razie niebudzącego wątpliwości ustania okoliczności uzasadniających bezprawność lub sprzeczność z Regulaminem danej treści:
  a.    zablokowana treść zostaje przywrócona, poprzez jej udostępnienie w postaci kopii roboczej Ogłoszenia lub wiadomości dostępnej na Koncie. Użytkownik będzie mógł podjąć decyzję o jej publikacji; albo
  b.    jeżeli Ogłoszenie było odpłatne, pobrana wcześniej opłata związana z danym Ogłoszeniem będzie zaliczana na poczet ponownego zamieszczenia Ogłoszenia.
 5. Operator uprawniony jest do usunięcia Ogłoszenia lub zawieszenia świadczenia usług Profilu Użytkownika, jeśli zaistniało podejrzenie, że za pośrednictwem Ogłoszenia lub Profilu Użytkownika mogło lub może dojść do działań zagrażających zgodności z Regulaminem lub bezpieczeństwu innych Użytkowników, jak również w przypadku, w którym Ogłoszenie szkodzi wizerunkowi Operatora.
 6. W razie naruszenia prawa z wykorzystaniem Platformy Flexi.pl, a także poważnego lub mniejszej wagi, ale wielokrotnego (co najmniej dwukrotnego) naruszenia postanowień Regulaminu, w szczególności w razie powtarzających się prób publikowania lub rozpowszechniania nielegalnych treści przez danego Użytkownika lub różnych Użytkowników działających wspólnie i w porozumieniu, w tym z wykorzystaniem różnych Profili Użytkownika, Operator może, z zachowaniem zasad proporcjonalności i poszanowania wolności obrotu, zawiesić świadczenie usług na rzecz Użytkownika, z uwzględnieniem poniższych zasad:
  a.    zawieszenie świadczenia usług Profilu Użytkownika oznacza czasowe wstrzymania jego funkcjonalności. Użytkownik, którego Profil Użytkownika został zawieszony, traci możliwość aktywnego korzystania z Platformy Flexi.pl, co oznacza, że nie może wysyłać lub publikować treści. Użytkownik może jednak przeglądać treści opublikowane na Platformie Flexi.pl;
  b.    zawieszenie świadczenia usług Profilu Użytkownika oznacza utratę przez Użytkownika możliwości zalogowania się do Profilu Użytkownika.
 7. Użytkownik zostanie poinformowany w razie zablokowania dostępu do danej treści, najpóźniej z chwilą, gdy zablokowanie takie stanie się skuteczne, w formie wiadomości e-mail, ze wskazaniem zablokowanej treści oraz podstaw wynikających z Regulaminu i powodów decyzji o zablokowaniu.

§12.    [Postępowanie reklamacyjne] 

 1. W razie wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości dotyczących działania Platformy Flexi.pl, w tym poszczególnych usług mających charakter techniczny Użytkownik powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z Operatorem wysyłając wiadomość na adres: kontakt@flexi.pl, podając dane niezbędne do identyfikacji danego problemu.
 2. Operator dokłada wszelkich starań, aby świadczone usługi były jak najwyższej jakości. Niezależnie od powyższego Użytkownik ma prawo do nieodpłatnego złożenia reklamacji dotyczącej niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Operatora usług świadczonych na podstawie Regulaminu.
 3. Reklamację można złożyć wysyłając wiadomość na adres: kontakt@flexi.pl lub pisemnie na adres: OKIA sp. z o.o., ul. Winklera 14, 60-247 Poznań.
 4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres email Użytkownika przypisany do Profilu Użytkownika, wskazanie Ogłoszenia, okoliczności uzasadniające reklamację, a także żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje nie pozwalają na rozpoznanie reklamacji, Operator zwróci się do Użytkownika o wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości lub podanie dodatkowych informacji, o ile będzie to niezbędne dla rozpoznania reklamacji przez Operatora, wskazując precyzyjnie takie wątpliwości lub wymagane informacje.
 6. Operator rozpoznaje reklamację w terminie do 30 dni od daty otrzymania kompletnej reklamacji. Odpowiedź Operatora w sprawie reklamacji jest wysyłana pocztą elektroniczną na adres email przypisany do Profilu Użytkownika, chyba, że Użytkownik zażąda w treści reklamacji przesłania odpowiedzi pocztą na adres korespondencyjny wskazany w treści reklamacji.
 7. Dla uniknięcia wątpliwości, wniesienie lub niewniesienie skutecznego sprzeciwu w sytuacjach określonych Regulaminem pozostaje bez wpływu na prawo Użytkownika do wniesienia reklamacji zgodnie z Regulaminem.

§13.    [Skarga i mediacja] 

 1. Skarga przysługuje Użytkownikowi w następujących przypadkach:
  a.    rzekomego niewywiązywania się przez Operatora z obowiązków wynikających z Regulaminu oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego;
  b.    trudności technologicznych, dotyczących funkcjonowania Platformy Flexi.pl i wpływających na możliwość wykorzystania oferowanych w nim usług przez Użytkownika;
  c.    podejmowanych przez Operatora działań w ramach Platformy Flexi.pl, które wpływają na sytuację Użytkownika;
  d.    zablokowania wybranej treści publikowanej lub przesłanej przez Użytkownika, odmowy publikacji Ogłoszenia lub zawieszenia usług Profilu Użytkownika zgodnie z Regulaminem.
 2. Skargę można złożyć wysyłając ją na adres: kontakt@flexi.pl. Do skargi Użytkownik powinien w miarę możliwości podać dane lub informacje umożliwiające Operatorowi dokonanie weryfikacji skargi, w tym w szczególności odniesienie do określonej treści będącej przedmiotem skargi, wyjaśnienie powodów, dla których nie uznaje danej treści za bezprawną lub sprzeczną z Regulaminem oraz wedle jego wyboru, dane kontaktowe.
 3. Do skargi znajdują odpowiednie zastosowanie postanowienia dotyczące postępowania reklamacyjnego.

§14.    [Pozasądowe rozstrzyganie sporów] 

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów konsumenckich zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.
 2. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, http://polubowne.uokik.gov.pl/rejestr,5,pl.html.
 3. Użytkownik niebędący konsumentem ma możliwość wnioskowania o skorzystanie z mediacji celem rozwiązania sporów powstałych między Operatorem a danym Użytkownikiem w związku ze świadczonymi przez Operatora usługami, w tym sporów dotyczących kwestii mogących być przedmiotem skargi, o której mowa w § 11 Regulaminu. Operator jest gotowy podjąć próbę osiągnięcia porozumienia w zakresie takich sporów za pośrednictwem mediatorów współpracujących z Wielkopolskim Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, zgodnie ze stosowanym przez Centrum regulaminem mediacji. Mediacja jest odpłatna, przy czym Operator ponosi rozsądną część całkowitych kosztów mediacji zgodnie z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w § 11 ust. 1 litera a Regulaminu. Użytkownik zachowuje pełną swobodę zaproponowania innego mediatora, z pomocą którego jest gotów podjąć mediacje. Możliwość skorzystania z mediacji jest dobrowolna. Operator zastrzega sobie prawo odmowy udziału w mediacji.

§15.     [Zmiany Regulaminu]

 1. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w przypadku:
  a.    Konieczności dostosowania do zmian przepisów prawa lub obowiązków nałożonych przez organy państwa;
  b.    zmiany Cennika lub Polityki prywatności;
  c.    podyktowanym względami bezpieczeństwa, zapobiegania nadużyciom, poprawą ochrony prywatności Użytkowników, 
  d.    zmiany technologicznej lub funkcjonalnej w celu usprawnienia działania Platformy Flexi.pl;
  e.    zmiany w zakresie lub sposobie świadczonych usług;
  f.    zmian redakcyjnych.
 2. O każdorazowej zmianie Regulaminu Operator poinformuje Użytkownika posiadającego Profil Użytkownika przesyłając na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej stosowną informację wraz z pouczeniem o prawie rozwiązania umowy o świadczenie usług prowadzenia Profilu Użytkownika z zachowaniem 15-dniowego okresu wypowiedzenia. Użytkownik będzie mógł się zapoznać z tą informacją także przy pierwszym logowaniu, licząc od chwili wejścia w życie zmian. Dodatkowo usługodawca zamieści treść nowego Regulaminu na stronie: https://flexi.pl/regulamin.
 3. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Operatora nie krótszym niż 15 dni od momentu powiadomienia Użytkowników o zmianach i udostępnienia im zmienionej treści Regulaminu.
 4. W okresie wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 2, obowiązuje Regulamin w dotychczasowym kształcie. 

§16.    [Postanowienia końcowe]

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się Politykę prywatności oraz Politykę plików cookie.
 2. Regulamin w aktualnym kształcie ma zastosowanie od dnia 27.03.2021 r

Załączniki 

 1. Cennik obowiązujący od 01.04.2021. 
 2. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy zawartej z operatorem przy wykorzystaniu platformy Flexi.pl wraz z wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy z Operatorem 

 

 

Załącznik nr 1 Cennik obowiązujący od 01.04.2021. 


  


Załącznik nr 2

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ Z OPERATOREM PRZY WYKORZYSTANIU PLATFORMY FLEXI.PL

Użytkownik będący konsumentem w ciągu 14 dni od zawarcia umowy z Operatorem poprzez utworzenie profilu Użytkownika (konta) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy wystarczy, że Użytkownik wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem wskazanego wyżej terminu. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone poprzez wysłanie pisma pocztą elektroniczną na adres e-mail Operatora lub tradycyjną na adres Operatora. Możliwe jest skorzystanie z wzoru pisma dostępnego poniżej.
Jednakże prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, który skorzystał z usług dostępnych w ramach platformy Flexi.pl, w szczególności dokonał publikacji oferty lub ogłoszenia, aplikował na taką publikację.
Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność:
Prawa do odstąpienia przez Użytkownika ma zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej.

 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy z Operatorem

________________
Imię, nazwisko albo nazwa (firma)

________________
Adres e-mail

OKIA sp. z o.o. 
ul. Winklera 14
60-247 Poznań 
Adres e-mail:
kontakt@flexi.pl

Oświadczam, że odstępuję od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej z Operatorem dnia ____________ /data dokonania rejestracji/, wobec nieskorzystania z usług w terminie 14 dni od dnia dokonania rejestracji.

_____________________