Regulamin Konkursu „Apetyt na życie”

Regulamin Konkursu „Apetyt na życie”

§ 1.Definicje:
1.Regulamin – niniejszy regulamin regulujący zasady udziału, przebiegu i wyboru Laureatów Konkursu „Apetyt na życie”.
2.Konkurs – konkurs pod nazwą „Apetyt na życie”, obejmujący zgłoszenia osób 50+ oraz wyłonienie Laureatów Konkursu w kategorii: Twój „Apetyt na życie”. Istnieje także możliwość wprowadzenia kategorii specjalnych zdefiniowanych przez Sponsorów, także w trakcie trwania Konkursu. W tym zakresie przewidziano uhonorowanie kobiecej kreatywności i aktywności, a także nagrodzenie unikatowej koncepcji, promocji literatury i/lub sztuki oraz szczególnych walorów dla solidarności pokoleń. Organizator przewiduje także przyznanie wyróżnień. Wyłonienie nagrodzonych skutkuje prezentacją galerii wyróżnionych fotografii oraz opisów przeżyć.
3.Organizator, Administrator – spółka Flexi.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-247), przy ul. Winklera 14, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000336350, NIP: 7792363910, operator Platformy Flexi.pl.
4.Uczestnik, Zgłaszający – osoba fizyczna, która jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Uczestnik, Zgłaszający przesyła zgłoszenie poprzez formularz kontaktowy. Organizator dopuszcza możliwość zgłoszenia poprzez e-mail: [email protected].
Uczestnikiem, Zgłaszającym może być osoba, która ma ukończone 50 lat lub więcej.
Uczestnik Zgłaszający może zapraszać do Konkursu znajomych, tj. inne osoby 50+, które same dokonują zgłoszenia poprzez formularz. Zgłoszenie do Konkursu oznacza zgodę na publikację fotografii wraz z opisem przeżyć na stronie Konkursu oraz zgodę na przetwarzanie danych i wizerunku.
Uczestnik, Zgłaszający nie może być członkiem, pracownikiem lub współpracownikiem partii politycznej.
5. Praca konkursowa – praca w postaci fotografii należącej do Uczestnika, Zgłaszającego, przesłana w formie cyfrowej (skanu, zdjęcia w formatach jpg, png, pdf), przedstawiająca pasję wraz z opisem doświadczeń i przeżyć.
6. Strona Konkursu – strona dostępna pod adresem: www.flexi.pl/konkurs-apetyt-na-zycie
7. Formularz zgłoszenia – formularz dla Uczestnika, Zgłaszającego, umożliwiający zgłoszenie Pracy konkursowej do Konkursu. Formularz dostępny jest pod adresem: www.flexi.pl/konkurs-apetyt-na-zycie. Link do formularza: https://flexi.pl/kontakt.
Organizator dopuszcza możliwość zgłoszenia poprzez e-mail: [email protected].
8. Kategorie Konkursu:
Twój „Apetyt na życie”, zawierająca zgłoszenia osób 50+. Zgłoszenia muszą przedstawiać pasję w formie utrwalonej fotografii lub skanu wraz z opisem doświadczeń i przeżyć. Organizator dopuszcza możliwość wprowadzenia dodatkowych kategorii specjalnej zdefiniowanych przez Sponsora Konkursu. W tym zakresie przewidziano uhonorowanie kobiecej kreatywności i aktywności, a także nagrodzenie unikatowej koncepcji, promocji literatury i/lub sztuki oraz szczególnych walorów dla solidarności pokoleń.
9. Dane kontaktowe Organizatora – dane Organizatora, przy użyciu których można się z nim skontaktować, tj. Flexi.pl sp. z o.o., Poznań, ul. Winklera 14, KRS: 0000336350, NIP: 7792363910 e-mail: [email protected], tel. 885 858 793.
10. Jury – grono składające się z kilku osób wskazanych przez Organizatora i Sponsorów, które wybierze Laureatów i Wyróżnionych.
11. Partnerzy Konkursu – podmioty wspierające cele i organizację Konkursu. Partnerami Konkursu są, między innymi patroni medialni, sponsorzy, wymienieni na stronie internetowej www.flexi.pl/konkurs-apetyt-na-zycie.
12. Patron Medialny Konkursu – Partner Konkursu, który objął Konkurs patronatem medialnym. Patroni Medialni są wymienieni na stronie internetowej www.flexi.pl/konkurs-apetyt-na-zycie.
13. Patron Honorowy Konkursu – Partner Konkursu, który podejmuje szczególne czynności związane ze wsparciem organizacji Konkursu. Patroni Honorowi są wymienieni na stronie internetowej www.flexi.pl/konkurs-apetyt-na-zycie.
14. Sponsorzy Konkursu – podmioty, w tym samorządy oraz spółki, udzielające wsparcia finansowego lub organizacyjnego Konkursu. Sponsorzy Konkursu są wymienieni na stronie internetowej www.flexi.pl/konkurs-apetyt-na-zycie.
15. Ambasadorzy Konkursu – osoby reprezentujące ideę Konkursu „Apetyt na życie”.
16. Laureat – zwycięzca w kategorii Twój „Apetyt na życie”, a także w kategoriach specjalnych honorujących kobiecą kreatywność, nagradzających unikatową koncepcję, promocję literatury i/lub sztuki, szczególne walory dla solidarności pokoleń. Kategorie specjalne ukazują Twój „Apetyt na życie” w ww. obszarach. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Jury Konkursu.
17. Wyróżniony – Uczestnik, Zgłaszający, którego Praca konkursowa została wyodrębniona spośród innych zgłoszeń przez Jury Konkursu.

§ 2. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin Konkursu (zwany dalej „Regulaminem”) o nazwie „Apetyt na życie” (zwanego dalej „Konkursem”) określa cel, zasady i warunki przeprowadzenia Konkursu.
2. Organizatorem Konkursu jest spółka Flexi.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-247), przy ul. Winklera 14, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000336350, NIP: 7792363910, operator Platformy Flexi.pl, zwana dalej „Organizatorem”.
3. Celem Konkursu jest zebranie najciekawszych zdjęć dokumentujących pasję, inicjatywę, twórczość, aktywność osób 50+ wraz z opisami doświadczeń i przeżyć.
4. W ramach Konkursu, decyzją Jury, wyłonieni zostaną Laureaci Konkursu oraz Wyróżnieni. Jury zdecyduje w trakcie obrad komisji o kolejności przyznania nagród Laureatom i Wyróżnionym. Organizator zaprezentuje wygrane Prace konkursowe przez przez Uczestników, Zgłaszających w formie galerii wraz z opisami przeżyć dostępnych na stronie www.flexi.pl/konkurs-apetyt-na-zycie.
5. Konkurs będzie przeprowadzany według harmonogramu:
Przyjmowanie zgłoszeń: 13.04.2023 r.
Zamknięcie listy zgłoszeń: 31.05.2023 r. do 23:59
Etap weryfikacji zgłoszeń i wyłonienie listy Laureatów: 05.06-07.06.2023 r.
Prezentacja galerii wyróżnionych fotografii oraz opisów przeżyć na dedykowanej stronie konkursowej: www.flexi.pl/konkurs-apetyt-na-zycie: 13.06.2023 r.
6. Organizator ma prawo przesunąć terminy zgłoszeń i ogłoszenia wyników z powodu nadzwyczajnych okoliczności i zobowiązuje się do poinformowania o tym na stronie Konkursu.
7. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu przepisów o grach hazardowych.
8. W czasie trwania Konkursu niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu u Organizatora, w godzinach jego pracy oraz na stronie internetowej Konkursu pod adresem: www.flexi.pl/konkurs-apetyt-na-zycie.

§ 3. Warunki i zasady uczestnictwa
Zadaniem konkursowym jest przesłanie pracy konkursowej w postaci fotografii należącej do Uczestnika, Zgłaszającego, (w formie cyfrowej: skanu, zdjęcia w formatach jpg, png, pdf), przedstawiającej pasję wraz z opisem doświadczeń i przeżyć. Praca konkursowa ukaże się na stronie internetowej Konkursu pod adresem: www.flexi.pl/konkurs-apetyt-na-zycie po zakończeniu Konkursu i wyłonieniu zwycięzców. Laureatami oraz Wyróżnionymi zostaną Uczestnicy, Zgłaszający, których wykonanie zadania konkursowego zostanie uznane przez Jury za najciekawsze i najbardziej kreatywne.
Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik, Zgłaszający musi wypełnić formularz zgłoszenia, podając następujące informacje:
a) Imię i nazwisko Uczestnika, Zgłaszającego.
b) Numer telefonu (opcjonalnie) i adres e-mail (wymagany) Uczestnika, Zgłaszającego, tylko do wiadomości Organizatora. Dane te nie będą publikowane.
c) Tytuł wiadomości: Konkurs Apetyt na życie, zgłoszenie do Konkursu Apetyt na życie i inne synonimiczne.
d) Kategorię wiadomości: Konkurs Apetyt na życie.
e) Pliki z Pracą konkursową (zdjęcia/skany)    
f) Praca konkursowa – zdjęcie przesłane przez Uczestnika, Zgłaszającego wraz z opisem doświadczeń i przeżyć na maks. 500 zzs. w polu treść wiadomości. Powinno przedstawiać pasję. Powinno być załadowane do formularza w jednym ze standardowych plików: png, jpg lub pdf. Maksymalny rozmiar pliku to 6MB. Zgłoszenie się do Konkursu oznacza zgodę Uczestnika, Zgłaszającego na drobne korekty pisarskie po stronie Organizatora oraz modyfikację przesłanych materiałów w kwestiach technicznych nienaruszających kwestii wizerunkowych.
g) Przesłane przez Uczestnika, Zgłaszającego Prace konkursowe nie mogą naruszać praw osobistych, w tym prawa do ochrony wizerunku. Prace konkursowe nie mogą naruszać dobrych obyczajów, a także nie mogą zawierać treści dotyczących kwestii religijnych, politycznych, kontrowersyjnych społecznie lub niezwiązanych z tematyką Konkursu.
h) Zgłaszając Pracę konkursową do Konkursu, Uczestnik, Zgłaszający oświadcza, że:

  • Posiada oryginał fotografii, przesłanej w formie skanu lub zdjęcia – Pracy konkursowej.
  • Praca konkursowa nie narusza niczyich praw, w szczególności praw autorskich.
  • Jeden Uczestnik, Zgłaszający może przesłać jedno zdjęcie w ramach Pracy konkursowej wraz z opisem doświadczeń i przeżyć.

i) Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz bezpłatny.
j) Organizator zastrzega sobie możliwość odrzucenia wybranych Prac konkursowych w szczególności tych, które naruszają postanowienia Regulaminu.
k) Organizator zastrzega sobie prawo weryfikowania, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika, Zgłaszającego złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. W takiej sytuacji odmowa Uczestnika, Zgłaszającego wyklucza Uczestnika, Zgłaszającego z Konkursu.
l) Organizator Konkursu ma prawo do usunięcia komentarzy, zdjęć, grafik lub innych form utworów, które naruszają dobra innych osób, poruszają treści polityczne, religijne, etniczne, narodowe, dotyczące seksualności, nałogów, gender, postaci znanych publicznie, naruszają prawa mniejszości, są obraźliwe, negatywnie nacechowane, wulgarne lub w inny sposób naruszają dobre obyczaje, względnie są związane z działalnością gospodarczą, promocją, marketingiem, działalnością konkurencyjną.
m) Organizator dopuszcza możliwość zgłoszenia poprzez e-mail: [email protected] z zachowaniem powyżej opisanych standardów w zakresie tytułu wiadomości i jej zawartości.
n) Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania wszystkich lub wybranych Prac konkursowych w celu utworzenia galerii zdjęć.
o) Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy oraz członkowie organów Organizatora, jak również ich małżonkowie, powinowaci w linii prostej pierwszego stopnia.

§ 4. Wyniki Konkursu i nagrody
a) W Konkursie przewidziano nagrody w kategorii: Twój „Apetyt na życie”. Istnieje także możliwość wprowadzenia kategorii specjalnych. W tym zakresie przewidziano uhonorowanie kobiecej kreatywności i aktywności, a także nagrodzenie unikatowej koncepcji, promocji literatury i/lub sztuki oraz szczególnych walorów dla solidarności pokoleń. Kategorie specjalne są przewidziane przez Sponsorów i ukazują Twój „Apetyt na życie” w ww. obszarach. Organizator przewiduje także przyznanie wyróżnień. Wyłonienie nagrodzonych skutkuje prezentacją galerii wyróżnionych fotografii oraz opisów przeżyć.
b) Szczegółowy wykaz nagród zawiera załącznik nr 1: Wykaz nagród. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania, według własnego uznania, dodatkowych wyróżnień.
c) Wyniki zostaną ogłoszone na Stronie Konkursu.
d) Powyższe nagrody w Konkursie zostaną powiększone o nagrody pieniężne w wysokościach, które odpowiadają podatkowi dochodowemu od nagród w Konkursie, jednakże nagrody pieniężne nie zostaną wypłacone Laureatom, lecz po uzyskaniu odpowiedniej zgody od Laureata, Organizator przekaże kwotę nagrody pieniężnej w odpowiedniej wysokości bezpośrednio do Urzędu Skarbowego tytułem należnego podatku dochodowego od osób fizycznych.
e) Warunkiem otrzymania Nagrody dla Laureata lub Wyróżnionego w kategorii Twój „Apetyt na życie” oraz w kategoriach specjalnych honorujących kobiecą kreatywność, nagradzających unikatową koncepcję, promocję literatury i/lub sztuki, szczególne walory dla solidarności pokoleń (kategorie specjalne ukazują Twój „Apetyt na życie” w ww. obszarach) jest uprzednie zarejestrowanie przez Laureata lub Wyróżnionego konta Użytkownika Indywidualnego na portalu Flexi.pl: https://flexi.pl/zarejestruj-konto/osoba-prywatna. W formularzu rejestracyjnym w punkcie „Wiek” oznacza pole: „Mam 50 lat i więcej”.
f) Organizator zawiadomi także drogą e-mailową Laureatów, Wyróżnionych w Konkursie w dniach: 13.06.2023 r. oraz 14.06.2023 r. Laureaci i Wyróżnieni będą proszeni o podanie dodatkowych danych niezbędnych do otrzymania nagrody.
g) W przypadku, gdy nie uda się skutecznie skontaktować z Laureatem i Wyróżnionym oraz Organizator nie odnotuje rejestracji Laureata i Wyróżnionego na stronie Flexi.pl w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników, prawo do nagrody ulega przepadkowi.
h) Nagrody wysyłane będą w drodze wiadomości e-mail, pocztą, kurierem na adres wskazany przez zwycięzców, w ciągu 21 dni od daty wyłonienia Laureatów i Wyróżnionych. W przypadku sesji zdjęciowej zostanie ona zorganizowana w Poznaniu w siedzibie Ola Miś Fotografia w ciągu 6 miesięcy od przyznania nagrody. Koszt dojazdu pokrywa Laureat. Warsztaty i sesje rozwojowe zostaną zorganizowane na platformie służącej spotkaniom online (pakiet ważny 6 miesięcy). Koszty dojazdu do Hotelu Wieniawa pokrywa Laureat (pakiet ważny 3 miesiące).
i) Laureat i Wyróżniony nie są uprawnieni do przeniesienia prawa do nagrody na osobę trzecią. Laureat i Wyróżniony nie mogą domagać się wypłaty ekwiwalentu pieniężnego nagrody.
j) Zwycięzcom nie przysługuje prawo wymiany nagród na gotówkę, odsprzedaży, ani nagrody innego rodzaju.     

§ 5. Prawa autorskie
a) Uczestnik, Zgłaszający w tym Laureat i Wyróżniony udzielają Zlecającemu (tj. Flexi.pl) nieograniczonej licencji do wykorzystania lub rozpowszechniania zgłoszeń konkursowych, w szczególności w zakresie nieodpłatnego rozpowszechniania (w tym również anonimowo, tj. bez wskazywania autora), jak również nieodpłatnego rozpowszechniania ich przeróbek w każdej formie reklamy, na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym również w Internecie i serwisach społecznościowych.
b) Akceptacja przez Uczestnika, Zgłaszającego niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z oświadczeniem i udzieleniem zapewnienia wobec Organizatora, że przesłany przez Uczestnika, Zgłaszającego materiał nie narusza jakichkolwiek przepisów prawa oraz że Uczestnik, Zgłaszający posiada wszelkie uprawnienia w zakresie dysponowania przesłanym materiałem.  
   
§ 6. Reklamacje
a) Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy składać pisemnie najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia powstania przesłanki do jej wniesienia. Reklamacje należy przesyłać do Organizatora: Flexi.pl, ul. Winklera 14, 60-247 Poznań, z dopiskiem: „Reklamacja – „Apetyt na życie”. Prawo do składania reklamacji przysługuje wyłącznie Uczestnikom, Zgłaszającym Konkursu.
b) Reklamacja może być zgłoszona wyłącznie pisemnie.
c) Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres e-mail, z którego Uczestnik, Zgłaszający dokonał zgłoszenia do Konkursu oraz adres zamieszkania Uczestnika, Zgłaszającego, przedmiot reklamacji z uzasadnieniem przyczyn jej wniesienia, podpis Uczestnika, Zgłaszającego.
d) Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora. Organizator pisemnie zawiadomi Uczestnika, Zgłaszającego o sposobie załatwienia reklamacji.
e) Postanowienia Organizatora odnośnie reklamacji są ostateczne i nie przysługuje od nich prawo odwołania.     

§ 8. Postanowienia końcowe
1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik, Zgłaszający potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady Konkursu zawarte w Regulaminie oraz akceptuje Regulamin.
2. W przypadku podania przez Uczestnika, Zgłaszającego w toku Konkursu nieprawdziwych danych Organizator może wykluczyć Uczestnika, Zgłaszającego z Konkursu lub odmówić mu wydania nagrody w Konkursie.
3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.
4. Organizator Konkursu może odwołać lub przerwać Konkurs w każdym czasie.
5. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny na stronie Konkursu.
6. Uczestnikowi, Zgłaszającemu przysługuje prawo wycofania Zgłoszeń najpóźniej na 3 (trzy) dni przed końcem Konkursu tj. 31.05.2023 r. do 23:59, jeżeli nie zgadzają się ze zmianami Regulaminu, o których mowa w ust. 1 powyżej, lub jeżeli z innych przyczyn chcą zrezygnować z udziału w Konkursie. Wycofanie zgłoszenia należy przesłać na adres e-mailowy: [email protected], przekazując Organizatorowi wszelkie informacje umożliwiające identyfikację przesłanego wcześniej zgłoszenia.
7. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Kandydatów naruszających postanowienia Regulaminu.
8. Kontakt z Organizatorem Konkursu możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres: [email protected]) lub telefonicznie: +48 885 858 793.
9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się Politykę prywatności oraz Politykę plików cookies.

§ 9. Dane osobowe i polityka prywatności
1. Administratorem danych osobowych Uczestników, Zgłaszających Konkursu jest Zlecający, tj. platforma Flexi.pl, której operatorem i administratorem danych osobowych jest Flexi.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-247), przy ul. Winklera 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000336350, posiadająca NIP 779-23-63-910, zwana dalej „Administratorem”.
2. Skontaktowanie się z powołanym przez Administratora Inspektorem danych osobowych jest możliwe pod adresem: [email protected].
3. Administrator danych powierzył przetwarzanie danych osobowych Uczestników, Zgłaszających Organizatorowi Konkursu na podstawie zawartej uprzednio umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
4. Dane osobowe Uczestników, Zgłaszających będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej „RODO”) oraz zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000).
5. Dane osobowe Uczestników, Zgłaszających będą przetwarzane na określonych poniżej podstawach prawnych, w następujących celach i do upływu następujących okresów:
a) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO w celu umożliwienia uczestnictwa w Konkursie, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, w tym ogłoszenia na stronie internetowej pod adresem: www.flexi.pl/konkurs-apetyt-na-zycie wyników Konkursu i wskazania jego Laureatów, wydawania nagród w Konkursie oraz rozpatrywania reklamacji, aż do upływu okresu przedawnienia roszczeń Uczestników związanych z udziałem w Konkursie.
b) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym w celach dokonywania rozliczeń i dochodzenia roszczeń,
c) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze polegających na prawidłowym prowadzeniu rozliczeń podatkowych i prawidłowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych przez okres wymagany przepisami powołanej ustawy o rachunkowości.
6. Poprzez zgłoszenie do Konkursu Uczestnik, Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego w związku z uczestnictwem w Konkursie danych osobowych przez ww. Administratora oraz ww. Organizatora do w ww. celu umożliwienia uczestnictwa w Konkursie, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, w tym ogłoszenia na stronie internetowej pod adresem: www.flexi.pl/konkurs-apetyt-na-zycie wyników Konkursu i wskazania jego Laureatów, Wyróżnionych, wydawania nagród w Konkursie oraz rozpatrywania reklamacji w ww. celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym w celach dokonywania rozliczeń i dochodzenia roszczeń oraz w ww. celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze polegających na prawidłowym prowadzeniu rozliczeń podatkowych i prawidłowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych.
7. Każdemu Uczestnikowi, Zgłaszającemu Konkursu przysługuje prawo do żądania udzielenia mu dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych. Uczestnik, Zgłaszający ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO lub Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Uczestnik, Zgłaszający ma prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednak skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania tej zgody.
8. Podanie przez Uczestnika, Zgłaszającego jego danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia przez Uczestnika, Zgłaszającego udziału w niniejszym Konkursie.
9. Przetwarzane kategorie danych osobowych Uczestników, Zgłaszających to dane osobowe, które zostały przez Uczestników, Zgłaszających wprowadzone na portalu Flexi.pl, w szczególności: imię i nazwisko oraz adres e-mail i numer telefonu.
10. Dane osobowe Uczestników, Zgłaszających mogą być przekazywane innym podmiotom i Partnerom w związku z realizacją wskazanych celów, przy czym przekazanie nastąpi na podstawie zawartych przez Administratora umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
11. Odbiorcą danych osobowych Uczestników, Zgłaszających są pracownicy i współpracownicy oraz podmioty wspomagające Administratora i Organizatora w ich działalnościach gospodarczych.
12. Dane osobowe Uczestnika, Zgłaszającego nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących wobec Uczestnika, Zgłaszającego skutki prawne.
13. Dane osobowe Uczestników, Zgłaszających nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych przez Uczestnika, Zgłaszającego.
15, Dodatkowe zasady dotyczące przetwarzania przez Administratora danych osobowych określa Polityka Prywatności.


Załącznik nr 1 Wykaz nagród Konkursu „Apetyt na życie”

§1. Wykaz nagród:
a) Nagrody w kategorii „Twój Apetyt na życie”.
1. Pakiet 3 konsultacji rozwojowych (3 spotkania po 90 min.) online z ekspertem rozwoju zawodowego i rynku pracy od Anny Gierasimowicz, konsultanta biznesowego, doradcy rozwojowego, mentora, diagnosty potencjału, coacha Careers-Compass (pakiet ważny 6 miesięcy od dnia wydania). Wartość nagrody: 1 200 zł netto + nagroda pieniężna (przeznaczona na podatek) 133 zł .
2. Voucher na 3-dniowy pobyt w Hotelu Wieniawa Spa & Wellness wraz z wyżywieniem, opcją skorzystania z sauny oraz basenu dla Laureata i Osoby Towarzyszącej (voucher ważny 3 miesiące od dnia wydania). Wartość nagrody: 1 160 zł + nagroda pieniężna (przeznaczona na podatek) 129 zł.

3. Torebka skórzana marki Grace Collection wraz z książkami pt. „Ubierz (J)Ego” oraz „Ubierz duszę”. Wartość nagrody: 570 zł + nagroda pieniężna (przeznaczona na podatek) 64 zł.
4. Voucher na 5 zdjęć (w wersji cyfrowej) na sesję rodzinną wykonaną przez Ola Miś – Fotografia (voucher ważny 6 miesięcy od dnia wydania). Wartość nagrody: 350 zł + nagroda pieniężna (przeznaczona na podatek) 39 zł.
5. 5 zestawów po 3 książki („Codziennik / Inspirownik”, „Zeszyt Mapowy” i „Ogarnij zmianę”) od Kariny Sęp. Wartość pojedynczego zestawu nagród: 157 zł + nagroda pieniężna (przeznaczona na podatek) 17 zł. Łączna wartość nagrody: 785 zł + nagroda pieniężna (przeznaczona na podatek) 85 zł.
6. 4 książki pt. „TYBET. W drodze do Kumbum” oraz „MONGOLIA. W poszukiwaniu szamanów” od Elżbiety Sęczykowskiej. Wartość pojedynczego zestawu nagród: 100 zł + nagroda pieniężna (przeznaczona na podatek) 11 zł. Łączna wartość nagrody: 200 zł+ nagroda pieniężna (przeznaczona na podatek) 22 zł.
7. Stworzone przez Crystallove 3 zestawy naturalnych produktów (1 ametystowy, 1 z kwarcu różowego, 1 z kryształu górskiego), które składają się z serum, gua sha, jedwabnej opaski na oczy oraz jedwabnej gumki do włosów, ozdobnej torebki. Wartość jednego zestawu: 505 zł + nagroda pieniężna (przeznaczona na podatek) 56 zł. Oraz 3 zestawy rollerów do masażu twarzy 3D „Y” z kwarcem różowym oraz ozdobną torebką od Crystallove. Wartość jednego zestawu: 197 zł + nagroda pieniężna (przeznaczona na podatek) 22 zł.
Łączna wartość nagród od Crystallove: 2 106 zł + nagroda pieniężna (przeznaczona na podatek) 234 zł.


b) Nagrody w Konkursie „Apetyt na życie” w kategoriach specjalnych.
1. 3 zestawy gier pt. Towarzyska Gra Literacka „Pierwsze Zdania” nagradzające unikatową koncepcję, promocję literatury i/lub sztuki oraz szczególne walory dla solidarności pokoleń. Wartość jednego zestawu: 89 zł + nagroda pieniężna (przeznaczona na podatek) 10 zł. Łączna wartość nagrody: 267 zł + nagroda pieniężna (przeznaczona na podatek) 30 zł.
2. 5 voucherów od Hebe na zakupy w drogeriach lub w sklepie on-line honorujących kobiecą kreatywność. Wartość jednego vouchera 150 zł + nagroda pieniężna (przeznaczona na podatek) 17 zł. Łączna wartość nagrody: 750 zł + nagroda pieniężna (przeznaczona na podatek) 85 zł.