Regulamin usługi newsletter

§1.    [Postanowienia ogólne]

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dostarczania treści za pośrednictwem poczty elektronicznej na zamówienie subskrybentów w ramach platformy Flexi.pl („usługa Newsletter”). W ramach usługi Newsletter subskrybent ma prawo zamówić usługę „Newsletter 50+” lub usługę „Newsletter dla HR i Biznesu”.
 2. Usługodawcą i administratorem danych osobowych jest Flexi.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-247), przy ul. Winklera 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000336350, posiadająca NIP: 7792363910.
 3. Subskrybentem jest osoba, która w ramach platformy Flexi.pl zamawia usługę i zawiera z usługodawcą umowę o świadczenie usługi Newsletter na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
 4. Adres poczty elektronicznej właściwy do kontaktu z usługodawcą i administratorem danych osobowych to: [email protected].
 5. Do korzystania z usługi Newsletter wystarczy posiadanie adresu i dostępu do poczty elektronicznej (e-mail).
 6. Korzystanie z usługi Newsletter wiąże się z ryzykami typowymi dla ryzyk związanych z korzystaniem z publicznych sieci teleinformatycznych (internetu), w szczególności zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, a także ataki hakerskie.
 7. W celu zminimalizowania ryzyk subskrybent powinien korzystać wyłącznie z oryginalnych i aktualnych wersji oprogramowania, stosować programy antywirusowe, antyspamowe oraz inne narzędzia zwiększające bezpieczeństwo w sieci, unikać otwierania wiadomości oraz załączników do nich, jeżeli ich pochodzenie nie jest znane bądź pewne (nie należy otwierać wiadomości od nieznanych adresatów), zapoznawać się z treścią przesyłanych alertów dotyczących pojawiających się zagrożeń.

§2.    [Rodzaj i zakres usługi]

 1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez usługodawcę na podany przez subskrybenta adres poczty elektronicznej treści o charakterze informacyjno-handlowym.
 2. Przesyłane w ramach usługi Newsletter treści dotyczą w szczególności usługodawcy i jego partnerów biznesowych, serwisu Flexi.pl i jego funkcjonalności, a także oferowanych w serwisie produktów i usług.


§3.    [Umowa o świadczenie usługi]

 1. Podstawą świadczenia usługi Newsletter jest zawarcie przez usługodawcę i subskrybenta umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o treści określonej warunkami niniejszego regulaminu. 
 2. W celu zawarcia umowy o świadczenie usługi Newsletter subskrybent udostępnia usługodawcy swój adres poczty elektronicznej (e-mail) w celu otrzymywania wiadomości, o których mowa powyżej. Udostępnienie adresu poczty elektronicznej następuje przez wpisanie w odpowiednim polu adresu poczty elektronicznej oraz potwierdzenie woli otrzymywania usług Newsletter na warunkach niniejszego regulaminu.

§4.    [Warunki świadczenia usługi]

 1. Usługa Newsletter jest nieodpłatna.
 2. Wiadomości przesyłane na wskazany przez subskrybenta adres poczty elektronicznej oraz ich części, w szczególności tekst, zdjęcia i grafiki, mogą stanowić utwory w rozumieniu prawa autorskiego i mogą korzystać z ochrony prawnej. Ich powielanie, modyfikowanie i wykorzystywanie bez wiedzy i zgody usługodawcy w celach innych niż użytek osobisty może stanowić naruszenie prawa i skutkować odpowiedzialnością prawną subskrybenta.

§5.     [Czas trwania usługi]

 1. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 2. Subskrybent może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newsletter w dowolnym czasie.
 3. W celu wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi Newsletter subskrybent:
  a) wysyła na adres [email protected] wiadomość e-mail o treści „rezygnuję z usługi newsletter” lub 
  b) klika link „rezygnuję z usługi newsletter” zamieszczony w stopce wiadomości e-mail lub.
  c) w Profilu Użytkownika w sekcji „Ustawienia konta” zaznacza „Rezygnacja z usługi Newsletter 50+” lub „Rezygnacja z usługi Newsletter dla HR i Biznesu”, a następnie klika „Potwierdzam”. 
 4. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Newsletter skutkuje niezwłocznym rozwiązaniem umowy, przy czym z uwagi na konieczność wprowadzenia zmiany do systemu wysyłania wiadomości, zaprzestanie świadczenia usługi Newsletter może nastąpić w terminie do 3 dni roboczych.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia bądź zakończenia świadczenia usługi Newsletter w każdym czasie i bez podania przyczyny. O zawieszeniu bądź zakończeniu świadczenia usługi Newsletter usługodawca poinformuje subskrybenta, przesyłając mu stosowną informację na adres poczty elektronicznej.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo usunięcia nieprawidłowego lub nieaktywnego adresu poczty elektronicznej (e-maila) podanego przez subskrybenta.

§6.    [Dane osobowe]

 1. Administrator danych przetwarza dane osobowe w postaci adresu poczty elektronicznej w celu świadczenia na rzecz subskrybenta usługi Newsletter.
 2. Administrator danych przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i opublikowanej w ramach platformy Flexi.pl - Polityki prywatności oraz Cookie. Przetwarzanie danych osobowych następuje w celach związanych z zawarciem i wykonywaniem umowy o świadczenie usługi Newsletter, dochodzeniem i obroną praw wynikających z umowy o świadczenie usługi Newsletter oraz w celach analitycznych i statystycznych.
 3. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak konieczne do wykonania umowy o świadczenie usługi Newsletter.
 4. Dane osobowe subskrybenta mogą być przekazane podmiotom zaangażowanym w świadczenie usługi Newsletter, w szczególności upoważnionym pracownikom usługodawcy, oraz podmiotom świadczącym na rzecz usługodawcy obsługę informatyczną lub prawną lub dostarczających narzędzi informatycznych.
 5. Administrator danych przetwarza dane osobowe subskrybenta przez okres świadczenia usługi Newsletter, a po jej zakończeniu – przez okres niezbędny do zrealizowania uzasadnionego interesu Administratora (między innymi w celu obrony przed roszczeniami).
 6. Subskrybent ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia oraz przenoszenia, a także prawo żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. Subskrybent ma również prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Administrator danych nie podejmuje wobec subskrybenta zautomatyzowanych decyzji, w szczególności nie stosuje profilowania.
 8. Administrator danych zapewnia stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych subskrybenta, w szczególności przed nieautoryzowanym ujawnieniem, przypadkową utratą oraz modyfikacją danych osobowych subskrybenta.
 9. Do przetwarzania danych osobowych subskrybenta przez administratora danych stosuje się, w zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie postanowienia Polityki prywatności, których treść dostępna jest po adresem: https://flexi.pl/polityka-prywatnosci.
 10. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych subskrybent może kontaktować się z administratorem danych za pomocą poczty elektronicznej na adres: [email protected].

§7.    [Reklamacje]

 1. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać na adres: [email protected] lub na adres: Flexi.pl Sp. z o.o., ul. Winklera 14, 60-247 Poznań.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację, adres do korespondencji, opis nieprawidłowości w świadczeniu usługi Newsletter oraz propozycję sposobu rozstrzygnięcia reklamacji.
 3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej wpłynięcia.

§8.    [Zmiany regulaminu]

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 2. O każdorazowej zmianie regulaminu usługodawca poinformuje subskrybenta przesyłając mu na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej stosowną informację. Dodatkowo usługodawca zamieści treść nowego regulaminu na stronie: https://flexi.pl/regulamin-newsletter.

§9.    [Postanowienia końcowe]
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się Regulamin Platformy Flexi.plPolitykę prywatności oraz Politykę plików cookie.